Fältkurs 7 okt: Det rinnande vattnets mångfald – Landskrona

Välkommen på fältkurs den 6 oktober kl. 10-13 vid Tommarpsån i Östra Tommarp på Österlen respektive den 7 oktober kl. 10-13 vid Örstorpsbäcken vid Asmundtorp, Landskrona! Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan senast 5 oktober. Begränsat antal platser, först till kvarn! Aktiviteten är kostnadsfri och bekostas av Landsbygdsprogrammet som finansieras av staten och EU via[…]

Kontrollrapporten för 2019

Vattenkontrollen i Rååns vattensystem 2019 har omfattat en provstation för vattenkemi; Råån vid Görarpsdammens utlopp (pkt 8), där ett flödesproportionellt prov tagits varje vecka. Veckoproverna har analyserats på nitratkväve, totalkväve, totalfosfor (filtrerat och ofiltrerat), och totalt organiskt kol (TOC). De biologiska undersökningarna, som har genomförts under hösten, har omfattat bottenfauna vid 15 lokaler och kiselalger[…]

Naturskyddsföreningen har medel för att återställa våtmarker

Naturskyddsföreningen har projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker Medlen kan enbart sökas av föreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar. Sista datum för nästa ansökningstillfälle är 1 oktober 2020. Pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat[…]

Ny hemsida och handbok om strategisk kommunal vattenplanering

Landets kommuner har många roller när det gäller vattenfrågor. Det handlar bland annat om att vara tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenproducent, markägare och verksamhetsutövare. Dessa många roller och det stora ansvaret innebär utmaningar men också stora möjligheter i vattenarbetet. Som ett stöd i den strategiska vattenplaneringen finns en handbok där den bästa tillgängliga kunskapen[…]

Utställning till Elinebergs bibliotek

Rååns vattenråds utställning har varit ute på totalt 18 av 22 bibliotek i avrinningsområdet, samt skolor och kommunfoajéer. Under 2019 har den stått på Ekeby bibliotek, Rosengårdens bibliotek, Linåkersskolan, Ringstorps bibliotek, Ekeby skola och Studiefrämjandet i Helsingborg. Nu står den på Elinebergs bibliotek! Utställningen består av tre roll-ups, samt en fiskdamm där man kan få[…]

Exkursioner till Råån med våtmarker klara för året

Under året har 1105 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Råån för att uppleva livet där och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. Sedan 2018 deltar även SFI. Syftet med exkursionerna är att öka engagemanget och intresset för vattenvård och i förlängningen underlätta för vattenvårdande åtgärder,[…]

Ålutsläpp i Råån!

Rååns Fiskevårdsområde släppte den 8 augusti ut ca 10 000 ålyngel i Råån – ett projekt som hoppas kunna återkomma vartannat år! Läs mer om Rååns fiskevårdsområde här >>