2020-05-01

Kontrollprogram

Vattenkontrollen i Rååns vattensystem omfattar en provstation för vattenkemi, Råån vid Görarpsdammens utlopp (pkt 8), där ett flödesproportionellt prov tas varje vecka.

Veckoproverna analyseras på nitratkväve, totalkväve, totalfosfor (filtrerat och ofiltrerat) och totalt organiskt kol (TOC). De biologiska undersökningarna omfattar bottenfauna vid 15 lokaler och kiselalger vid åtta lokaler.

En fiskräknare installerades i Råån 2002. Den ger indikationer på hur öringbeståndet utvecklas. Elfiske samt fiskevårdande åtgärder utförs av Rååns fiskevårdsområde >> 

Till höger den mycket sällsynta sötvattensgråsuggan Proasellus coxalis som har påträffats i Råån vid Raus, söder om Helsingborg. Upptäckten gjordes av Ekologgruppen i samband med undersökningar av bottenfaunan.

Rapporter från kontrollprogrammet hittas här >>