2020-04-30

Vattenvård

Sedan mitten av 1800–talet har vårt landskap förändrats genom utdikning av våtmarker och kulvertering av vattendrag. 

Förändringen uppmuntrades av staten genom lån och bidrag eftersom det gav tillgång till mer åkermark. Detta innebär att våtmarksarealen bara är några procent av den som fanns tidigare och att av t ex Rååns 23 större biflöden är 10 nästan helt kulverterade.

Bulls måse ovan är på 17 ha och anlades år 2000 och var tidigare granskog. Dessförinnan var fanns där en våtmark med fem gånger så stor yta som den återskapade våtmarken idag. Våtmarken har ett mycket rikt fågelliv, med bl a häckande gråhakedoppingar, sångsvan, brun kärrhök, trana och havsörn. Den besöks flitigt av ornitologer och även skolklasser har exkursioner hit. Här finns ett fågeltorn. 

Nedan t vä skiss av Råån utifrån Skånska Rekognoseringskartan som ritades 1812-1820. Större färgade områden är våtmarker. Moderna samhällen har ritats ut för orienteringens skull. T hö skiss av Råån utifrån Lantmäteriets Terrängkarta upplaga 2011-2012. Observera de små prickarna på kartan som är märgelgravar eller anlagda dammar. Kartorna är gjorda av Ingegerd Ljungblom.

Här kan du hitta flera äldre kartor i olika upplösning, samt äldre kartor utlagda på Google maps så att man kan zooma in och se hur landskapet såg ut förr >> 

Genom åren har stora insatser gjorts, av såväl allmänhet som myndigheter, för att förbättra vattenkvaliteten. Efter att de största organiska föroreningarna åtgärdats har Rååns Vattendragsförbund, numera Vattenråd, fokuserat på anläggning av våtmarker, skyddszoner och tvåstegsdiken. Sedan 1990-talet har ett 60-tal våtmarker anlagts i Rååns avrinningsområde. Rååns Fiskevårdsområde har fokuserat på fiskevårdande åtgärder som biotopförbättringar och borttagande av vandringshinder >>

Här kan du hitta bakgrundsrapporter över Rååns tillstånd, samt de årliga rapporterna från kontrollprogrammet >>

Karta över vattenvårdande åtgärder

Under kartan finns en lista med de olika åtgärderna. Kartan fungerar bäst i helskärmsläge. Klicka på symbolen med pilarna i övre högra hörnet.