Beviljade medel informationsoffensiv 2022

God fortsättning allihopa! Strax innan jul fick vattenrådet besked att vår ansökan om extra bidrag till vår informationsoffensiv 2022 blev godkänd av Vattenmyndigheten Södra Östersjön. Vi planerar en resa till LIFE Goodstream projektet i Halland, en informationsdag i Vallåkra samt citizen science och en Waterblitz! Mycket kul att vänta det här året alltså! Nu kör[…]

Nya examensarbeten om renoveringsbehovet av Rååns gamla våtmarker

Med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 “Åtgärder för havs- och vattenmiljö” genomförde vattenrådet en inventering av våra gamla våtmarker under hösten 2020. Inventeringen gjordes som ett examensarbete av Louise Lumsén från SLU Uppsala med Pia Geranmayeh (SLU) som handledare. Louise var ute i vind och väder med en liten gummibåt och[…]

Fältkurs 7 okt: Det rinnande vattnets mångfald – Landskrona

Välkommen på fältkurs den 6 oktober kl. 10-13 vid Tommarpsån i Östra Tommarp på Österlen respektive den 7 oktober kl. 10-13 vid Örstorpsbäcken vid Asmundtorp, Landskrona! Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan senast 5 oktober. Begränsat antal platser, först till kvarn! Aktiviteten är kostnadsfri och bekostas av Landsbygdsprogrammet som finansieras av staten och EU via[…]

Kontrollrapporten för 2019

Vattenkontrollen i Rååns vattensystem 2019 har omfattat en provstation för vattenkemi; Råån vid Görarpsdammens utlopp (pkt 8), där ett flödesproportionellt prov tagits varje vecka. Veckoproverna har analyserats på nitratkväve, totalkväve, totalfosfor (filtrerat och ofiltrerat), och totalt organiskt kol (TOC). De biologiska undersökningarna, som har genomförts under hösten, har omfattat bottenfauna vid 15 lokaler och kiselalger[…]

Naturskyddsföreningen har medel för att återställa våtmarker

Naturskyddsföreningen har projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker Medlen kan enbart sökas av föreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar. Sista datum för nästa ansökningstillfälle är 1 oktober 2020. Pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat[…]

Ny hemsida och handbok om strategisk kommunal vattenplanering

Landets kommuner har många roller när det gäller vattenfrågor. Det handlar bland annat om att vara tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenproducent, markägare och verksamhetsutövare. Dessa många roller och det stora ansvaret innebär utmaningar men också stora möjligheter i vattenarbetet. Som ett stöd i den strategiska vattenplaneringen finns en handbok där den bästa tillgängliga kunskapen[…]