headerslideshow2009stor2000
headerslideshowDamm_stor1500x850
header7
20200214_100622togsavDGrafweb
bullsmaseheader
Rååns vattenråd är ett samarbete mellan Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuvs kommuner, industrier, markägare, vattenregleringsföretag och övriga som är beroende av Råån. Vattenrådet sköter kontroll av vattenkvaliteten och livet i ån och utför vattenvårdsåtgärder, informerar om ån samt är ett kontakt- och rådgivande organ. Vattenrådet övervakar miljötillståndet och vårdar kommunernas, jord- och skogsbrukets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen och nyttjande av ån.
Besök Råån

Naturreservatet Rååns dalgång sträcker sig ungefär fem kilometer in i landet, från Råå i södra Helsingborg, till Gantofta. Här kan du uppleva vacker natur, vandra på stigarna längs ån eller fiska öring.

Rååns natur

Från järnåldern fram till för ungefär hundra år sedan har det funnits ängar och betesmarker utmed ån. Här kan man få se däggdjur som räv, grävling, rådjur, hare, mink, iller, mård, hermelin, småvessla och olika arter av fladdermöss.

Anlägg en egen våtmark

Är du intresserad av att anlägga en våtmark eller restaurera och återskapa vattendrag? Rååns Vattenråd hjälper till med rådgivning och står för samtliga kostnader och kontakter med myndigheter.

Karta över åtgärder

Här kan man zooma in och läsa om de vattenvårdande åtgärder som har gjorts i Rååns avrinningsområde.

guidade turer

Varje år deltar ca 1200 elever och lärare i exkursioner där de får uppleva och lära sig om naturen i ån med dess våtmarker. Hur ser åns historia ut och varför anlägger man våtmarker och restaurerar å-sträckor?

Ån förr och nu

I mitten av 1800-talet började Råån dikas ut och rätas för att vinna åkermark. Jämfört med då återstår bara hälften av vattendragets längd och några procent av de våtmarkerna. Sedan 1990-talet har ett 60-tal våtmarker anlagts och stora restaureringar av ån har skett. Jämför kartor nu och då.

Vattenvård

Vattenrådet har under mer än 30 år arbetat aktivt för att återskapa våtmarker. Syftet är att rena vattnet samt minska mängden näring som förs ut till havet. Det gynnar även den biologiska mångfalden och gör ån mer attraktiv för rekreation. Även markens vattenhållande förmåga ökas vilket är viktigt vid översvämningar och torka.

Fiske och fiskevårdande åtgärder

Fiske och fiskevårdande åtgärder sköts av Rååns Fiskevårdsområde. Ett omfattande arbete har gjorts med biotopförbättringar för fisk, laxtrappor och omlöp. På Fiskevårdsområdets hemsida hittar man information och kartor över åtgärderna samt information om fiskekort.

Nyheter

Rååns vattenråd

Verksamheten inom Rååns Vattendragsförbund har sedan 1990 huvudsakligen varit inriktad på anläggning av våtmarker för att rena vattnet och bromsa föroreningstransporten till havet, öka landskapets vattenhållande förmåga samt att öka den biologiska variationen i det utdikade jordbrukslandskapet. Kontrollprogrammet består sedan 1986 av en provtagningsstation för vattenkvalitet som provtas en gång i veckan. Dessutom ingår från och med år 2000 elva lokaler för bottenfauna som undersöks en gång om året, samt från och med 1996 årliga fågelinventeringar i våtmarker. År 2003 startade en undersökning av groddjur i våtmarker. Förbundet sprider information med särskild betoning på miljöbefrämjande åtgärder och sambandet mellan land och hav.

Råå Water Board

The Water Board comprises representatives of the municipalities in the river`s catchment area, and of businesses, organisations and landowners who depend on the river. The Water Board monitors water quality and aquatic biodiversity, manages restoration activities, and serves as a hub for public outreach and advice.

Kontakta Rååns Vattenråd