Kontrollrapporten för 2019

Vattenkontrollen i Rååns vattensystem 2019 har omfattat en provstation för vattenkemi; Råån

vid Görarpsdammens utlopp (pkt 8), där ett flödesproportionellt prov tagits varje vecka.

Veckoproverna har analyserats på nitratkväve, totalkväve, totalfosfor (filtrerat och ofiltrerat),

och totalt organiskt kol (TOC). De biologiska undersökningarna, som har genomförts under

hösten, har omfattat bottenfauna vid 15 lokaler och kiselalger vid åtta lokaler.

Till rapport >>