2020-05-28

Arkiv

Nyheter från 2019 och tidigare

Informationsinsamling om enskilda brunnar

Sveriges Geologiska undersökning vill komma i kontakt med kommuner och vattenråd för att uppmuntra deltagande i en informationsinsamling om enskilda brunnar. Mer information >>

 Rååns Vattenråds årsmöte

Årsmötet ägde rum i fiskestugan i Häljarp. Efter årsmötet ledde Olle Nordell en promenad längs Saxån-Braån. Fint vårväder! Till protokoll >>

 

Vattenundersökningar 2018

 
Under året har Vattenkontrollen i Rååns vattensystem 2018 har omfattat en provstation för vattenkemi; Råån vid Görarpsdammens utlopp (pkt 8), där ett flödesproportionellt prov tagits varje vecka. Veckoproverna har analyserats på nitratkväve, totalkväve, totalfosfor (filtrerat och ofiltrerat),
och totalt organiskt kol (TOC). De biologiska undersökningarna, som har genomförts, under hösten, har omfattat bottenfauna vid 14 lokaler och kiselalger vid åtta lokaler. Till rapport >>
 

Exkursioner vid Råån igång!

En åk 7 från Glumslövs skola, en åk 4 från St Jörgens skola och en åk 2 från Vittra Landborgen var ute i veckan vid Råån! De håvade i ån och dammen, mätte nitrat och jobbade med olika djur som öring, fladdermöss, kungsfiskare och vad de behöver för att trivas i och vid ån! Samt lärde sig om Rååns vattenråds arbete! Åk 7 konstaterade att nitrat-halten var lägre i dammen än i ån och vi pratade om hur dammar renar vatten på näring!

 

HUT-möten för året

HUT Skånes nätverk jordbruk, skogsbruk och landskapsvård, har möten på tisdagarna den 5 mars, 21 maj, 10 sept och 19 nov. Mötet den 5 mars är kl 9 på Länsstyrelsens Malmökontor. Olle Nordell berättar om Öresundsfonden och vad som händer där. Lukas Österling gör ett inlägg om Rönne å (forsmiljöerna, dämmena och laxen). I övrigt berättar vi från Länsstyrelsens perspektiv om vilka pengar som tillförs och dras in när det gäller vattenvårdsarbetet. Vilka konsekvenser kan vi idag överblicka? Ett nytt informationsmaterial om bevattningsdammar och en policy för Länsstyrelsens stöd till reduktionsfiske är på gång. Ett kort inslag om betydelsen av bra upphandling tror vi oss också hinna med. Detaljerat program kommer senare >>

Saxån-Braåns vattenråd bjuder in till föreläsning om klimatförändringar och bevattning den 12 mars i Eslöv

Sommaren 2018 var den torraste och varmaste på länge och kan ses som en
föraning på vad ett förändrat klimat kan komma att innebära. Saxån-Braåns
vattenråd tillsammans med LRF bjuder därför in till föredrag där vi får lära
oss mer om hur klimatförändringarna påverkar lantbruket.

Inbjudan >>

2018

 Exkursioner vid Råån klara för året

 
Under året har 1180 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Råån för att uppleva livet där och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. En ny målgrupp för året var SFI- elever och lärare. Samtliga SFI-utbildningar i avrinnings-området kontaktades och ca 200 besökare kom! Syftet med exkursionerna är att öka engagemanget och intresset för vattenvård och i förlängningen underlätta för vattenvårdande åtgärder, samt att visa på fina ställen för rekreation längs ån. Allmänheten nås genom en utställning om Råån som vandrar runt i avrinningsområdet. Den har nu varit ute på 18 av 22 bibliotek i avrinningsområdet, tre kommuner och ett antal skolor och studieförbund.
 

Totalt har sedan 2003 14 400 personer deltagit vid exkursioner längs Råån. I sin nuvarande omfattning nås ca hälften av grundskoleeleverna i avrinningsområdet någon gång under sin skoltid av projektet. Till rapport >>

 

Förändrad miljötillsyn i torkans spår, pressmedd från Söderåsens miljöförbund

 Miljömyndighetens uppdrag är både att granska verksamheter men även att ge råd och stöd.

  • Mest miljönytta gör vi just nu genom att fokusera på råd och stöd, säger Ingrid Bornfeldt Persson chef för avdelning mark och miljö på Söderåsens miljöförbund.

Årets extrema torka har inneburit stora problem för många jordbrukare. Miljöförbundet har därför valt att göra vissa omprioriteringar i tillsynen en tid framöver.

Den löpande miljötillsynen på jordbruksföretag kommer att genomföras som planerat, men fokus kommer att ligga på dialog och på att stötta jordbrukarna i en svår situation snarare än på tillsyn av exempelvis olika dokumentationskrav. Genom att finnas på plats ute hos jordbrukarna hoppas vi kunna fungera som ett bollplank, förebygga miljöproblem och medverka till lösningar innan problemen hunnit bli för stora.

För att underlätta ytterligare för dem som drabbats kommer miljöförbundet även under en tid att prioritera andra arbetsuppgifter än uppföljning av förbud satta på enskilda avlopp hos familjer som bedriver ett aktivt jordbruk.

För mer information kontakta Ingrid Bornfeldt Persson, chef för avdelning mark och miljö på Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 86 eller Charlotte Leander förbundschef/miljöchef på Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 20.

 

Olagligt att bevattna med vatten från åar utan tillstånd pga torkan!

Vattenläget i Skåne är så allvarligt att det inte är tillåtet att göra vattenuttag från åar, sjöar och bäckar för att bevattna jordbruksgrödor och liknande.

Den långa torkan under vår och sommar har gjort att vattenflödena i Skånes sjöar, åar och bäckar är nere på extremt låga nivåer.

Årsstämman 2018 

Årstämman hölls i år den 17 maj på Söderåsens Wärdshus i Billesholm. Till protokoll >>

 

Vattenundersökningar 2017

 
Vattenkontrollen i Rååns vattensystem 2017 har omfattat en provstation för vattenkemi; Råån vid Görarpsdammens utlopp (pkt 8), där ett flödesproportionellt prov tagits varje vecka.
Veckoproverna har analyserats på nitratkväve, totalkväve, totalfosfor (filtrerat och ofiltrerat),
och totalt organiskt kol (TOC). De biologiska undersökningarna, som har genomförts, under
hösten, har omfattat bottenfauna vid 14 lokaler och kiselalger vid åtta lokaler.Till rapport>>
 

 

Plan för vattenvårdande åtgärder inom Rååns avrinningsområde

 
På uppdrag av Rååns vattenråd har Ekologgruppen sammanställt en plan för vattenvårdande
åtgärder såsom våtmarker, tvåstegsdiken, svämplan, uppbrytning av kulvert, fiskevårdsåtgärder
mm inom Rååns avrinningsområde >>
 

 

Kunskaper om våtmarker i ny skrift

För den som vill skaffa överblick kring ämnet våtmarker finns ett nytt kunskapsunderlag som tagits fram av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen under hösten. Vattenbufflar och paludikultur är två innovativa inslag.

Uppdraget fokuserade på ”våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet”. Det handlar bland annat om våtmarkernas betydelse för att öka retention av näringsämnen och bekämpningsmedel samt deras klimatrelaterade funktioner. Läs mer >>

 

Information om regeringens våtmarkssatsning (LONA) 2 feb

I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning på 200 miljoner kronor. Delar av denna satsning kommer fördelas genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA-bidrag). Syftet med våtmarkssatsningen är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. Men också bidra till biologisk mångfald och minskad övergödning. Det är prioriterat att få rätt våtmark på rätt plats. Därför kommer bidrag kunna ges för att ta fram mer kunskap och även för att ta fram underlag inför de miljöbalksprövningar som kan behövas. Läs mera >>

 

HUT-möte 6 feb tema fosfor

Skånes nätverk för jordbruk, skogsbruk och landskapsvård (HUT). Vårens HUT-möten är den 6 feb, 17 april och 16 oktober.

Den 6 februari är det tema fosfor. Vi får en kort introduktion till hela problemet. Vi kommer sedan att få höra om en ny teknik för att tvätta inte bara fosforfritt, utan helt utan tvättmedel. Vidare blir det diskussioner kring kalkfilter och fosforkalkning, men också kring en ny typ av fosforfilter, som kan ha framtiden för sig. Och så  ett informationsinslag från Länsstyrelsen med senaste nytt om LOVA, LONA och LB. Presentationer från mötet snart tillgängliga här >> Minnesanteckningar >>

 

2017

Rapport från Vattenmyndigheten “Åtgärder om bättre vatten”

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är beslutade och klara. Men vad innebär det egentligen? Hur kan administrativa åtgärder som myndigheter genomför leda till bättre vattenmiljöer?

Skriften Åtgärder för bättre vatten besvarar dessa frågor och lyfter en rad konkreta exempel på vattenprojekt.  Hitta den här >>

Skriften finns tillgänglig som nedladdningsbart dokument (.pdf) och en tryckt version kan beställas gratis på vattenmyndigheternas webbplats.

 

Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Underlaget är avsett att användas i strategiarbete för våtmarker men kan även användas självständigt som en kunskapskälla för personer som arbetar med våtmarksfrågor. Den hittas här >>

Kunskapsunderlaget syftar till att sprida kunskap inom fem huvudsakliga områden:

  1. Våtmarkers förmåga att jämna ut flöden och hålla kvar vatten, vilket kan bidra till att minska både riskerna för, och effekterna av, torka och översvämning.
  2. Kopplat till biologisk mångfald redovisas hur olika våtmarkstyper fungerar som viktig livsmiljö för ett stort antal hotade arter.
  3. Våtmarkers betydelse för att rena vatten från näringsämnen och att förhindra spridning av miljögifter.
  4. Våtmarkers betydelse för de klimatrelaterade funktionerna; kolinlagring och kolförråd.
  5. Åtgärdstyper som utifrån en ändamålsenlig geografisk lokalisering är effektiva för att stärka olika funktioner hos skiftande typer av våtmarker.

Järn- och aluminiumurlakning vid invallningar i Helge å, Klingavälsån och Görslövsån 22 nov

Vid sommaröversvämningen 2007 uppmärksammades järnavlagringar på strandängarna kring nedre delarna av Helgeå samt vid Hammarsjön. Projektet har utrett omfattning och relevans av järn- och aluminiumurlakning vid invallningar i Helgeå, Klingavälsån och Görslövsån för att ta fram förslag på åtgärder samt eventuellt peka på behov av framtida arbete. Syftet har även varit att resultatet ska kunna användas av andra med liknande
problematik. Slutkonferens på Naturum Vattenriket i Kristiansstad >>

Informationsturer vid Råån är klara för året!

Drygt 1500 personer deltog i årets exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Råån för att uppleva livet där och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. Syftet är att öka engagemanget och intresset för vattenvård och i förlängningen underlätta för vattenvårdande åtgärder, samt att visa på fina ställen för rekreation längs ån. Allmänheten nås genom en utställning om Råån som vandrar runt på olika bibliotek, kommunhus etc.Nytt för i år är “prova på fiske” – ett samarbete med Sportfiskedepån!

 

 

Årsmöte 2017 på Vallåkra Stenkärlsfabrik

IMG_5647liten

Rååns årsmöte gick av stapeln på Vallåkra Stenkärlsfabrik. Efter mötet blev det en kort promenad längs Härslövsbäcken ner till Råån och Borgenbäckens utflöde i ån. Månviolen var i full blom på flera ställen längs stigen, samt humleblomster, hägg och kabbeleka. Småkryp från dammen förevisades av Ingegerd Ljungblom. Protokoll >>

 

Guidade turer vid Råån igång!

 

IMG_5424

Nu är de guidade turerna vid Råån igång igen! Byalaget i Vallåkra har satt nya fina bänkar och bord vid dammen nedanför pågatågsstationen. I Bulls måse siktade vi havsörn i mitten av april! Det nya tornet fungerar fint!

2016

Rapport Vattenundersökningar 2016

omslagVattenundersokningar
Vattenkontrollen i Rååns vattensystem 2016 har
omfattat en provstation för vattenkemi; Råån
vid Görarpsdammens utlopp (pkt 8), där ett
flödesproportionellt prov tagits varje vecka.
Veckoproverna har analyserats på nitratkväve,
totalkväve, totalfosfor (filtrerat och ofiltrerat),
och totalt organiskt kol (TOC). De biologiska
undersökningarna, som har genomförts, under
hösten, har omfattat bottenfauna vid 14 lokaler
och kiselalger vid åtta lokaler.Till rapport>>
 

Informationsturer vid Råån är klara för året!

omslag

1350 personer från 23 olika skolor och bibliotek har deltagit under året i exkursioner längs Råån. Personal från Idé A Drottninghög har varit ute två gånger. Det har dessutom arrangerats en exkursion för allmänheten längs Råån inom projektet Blå Flagg.Utställningen om Råån har gått runt på sju olika bibliotek, skolor samt till Bjuvs kommuns foajé. Det pedagogiska materialet på Rååns Vattenråds sida används av fyra femtedelar av grupperna som deltar i exkursioner längs Råån.

Till rapport >>

 

Ny kulle med fågeltorn på Bulls måse

 

kullebullsmase

Äntligen är den nya kullen, med ett lägre fågeltorn på plats i Bulls måse. Tornet har redan fått besök av en skolklass från Svalövs gymnasieskola Transportprogrammet.

 

Inspirationsdag för samarbete mellan skolor och vattenråd.

 

Göteborg 21 sept. Arr Lygnerns Vattenråd.  Sammanställning >> Inspirationsdagen mynnade ut i en blogg och en facebooksida för utbyte av idéer kring samverkan mellan skolor och avrinningsområden.

 

Från idé till fungerande tvåstegsdike – en vägledning

FranIdeTillFungerandeTvaste

Sedan årsskiftet kan du söka miljöinvesteringsstöd inom landsbygdsprogrammet för att anlägga ett tvåstegsdike. För att få bästa möjliga effekt av pengarna ger Jordbruksverket ut vägledningen ”Från idé till fungerande tvåstegsdike”.
Läs mera här >>På Jordbruksverket hittas många fler broschyrer som kan vara av intresse. ExempelvisJordbrukets markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat >>
Mångfald i våtmark >>
Näringsavskiljning i våtmark >>

 

 

Årsredovisning för 2015 Rååns Vattenråd

Hittas här >>

Årsstämma för Rååns Vattenråd 19 maj

 

tagarp2016

Årsstämman 2016 hölls i Tågarp. Efter de formella förhandlingarna begav vi oss ut på promenad till en nyanlagd damm i nordvästra utkanten av samhället. Vandringen gick utmed Råån på den gamla kyrkstigen till en nyanlagd våtmark. Råån är i detta parti rak och ganska igenväxt. Deltagarna gav förslag på förbättringar såsom plantering av träd, tvåstegsdike, skoning av eroderade partier, återmeandring och utläggning av sten för bättre bottenmiljö. Kort historisk introduktion av platsen med kartor från 1850 gavs.

Efter att ha fått en presentation av några av de smådjur som lever i vattnet gick vi och tittade på den sällsynta växten hålrot som växer vid en av Rååns dalgångs alla diabaskullar. Arten är hemmahörande i Syd- och Mellaneuropa, men naturaliserad i Sverige. I den ettåriga våtmarken skådades också gravand med ungar samt mindre strandpipare.

Protokoll >>

Ekologgruppens presentation av Vattenkontrollen 2015 >>

Rapport Vattenundersökningar 2015

vattenundersokningar2015bil

Vattenkontrollen i Rååns vattensystem 2015 har omfattat en provstation för vattenkemi; Råån vid Görarpsdammens utlopp (pkt 8), där ett flödesproportionellt prov tagits varje vecka. Veckoproverna har analyserats på nitratkväve, totalkväve, totalfosfor (filtrerat och ofiltrerat), och totalt organiskt kol (TOC). Dessutom har under hösten 14 lokaler undersökts avseende bottenfauna och åtta lokaler avseende kiselalger.

Rapport Vattenundersökningar 2015 >>

 

Rååns Vattenråd Förvaltningsberättelse 2015

Till förvaltningsberättelse>>

 

Vandring i Rååns dalgång med Idé A, Drottninghög

 

foto Råån  foto Råån  foto Råån

Rååns Vattenråds utställning har stått utställd på biblioteket Idé A i Drottninghög och det avslutades med en vandring i Rååns dalgång den 20 april som lockade 15 personer i det fina vårvädret. Uppföljning på vandringen troligtvis i höst.

foto Råån  IMG_2950

Görarpsbäckens vatten färgas rött av utfällt järn. Det är järnbakterier som varit i farten och oxiderat järn i vattnet. Bäcken rinner ut i Råån vid Görarps mölla mellan Raus och Gantofta. Tittar man närmare på vattnet kan man på vissa ställen se utsöndringar av järnbakterierna som ett skikt liknande olja på ytan.

 

Vattenrådens dag Västerhavet 18 mars

 
På Vattenrådens dag vill vi byta erfarenheter, förstå våra olika roller och inspirera varandra i arbetet för bättre vatten i distriktet. I år har Vattenrådens dag fokus på genomförande av åtgärder. Det kommer bjudas på föreläsningar, workshoppar och gott om tid för samtal. 
 
 

 

”Forskning.se”

 

sammanställer och publicerar aktuella nyheter om forskningsresultat, innovationer och satsningar direkt från landets lärosäten och forskningsinstitut.

Läs mera och se exempel här >>

 

Skånska landskapets dag den 5 april

 

kommer i år gå av stapeln i Simrishamn  och anmälan kan göras senast den 23 mars. 

 

Våtmarksdag den 20 april

 

Välkommen till en diskussion om våtmarkers betydelse för att minska övergödningen – nu och i framtiden – den 20 april 2016 på Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid. EviEM och Jordbruksverket bjuder nu in till en dag fylld med föredrag, fältbesök, diskussioner och möjligheter att ställa frågor. Evenemanget vänder sig till dig som arbetar med exempelvis planering, projektering, rådgivning, stöd till anläggning eller skötsel av våtmarker, är problemägare, eller på annat sätt är intresserad av våtmarker.

Inbjudan och anmälan >>

 

Elfiskerapporten för 2015

 
fiskundersokningar2015web

Under 2015 har 11 elfisken genomförts inom Rååns avrinningsområde. Dessa var belägna i huvudfåran (fyra lokaler), Lussebäcken (tre lokaler), Tjutebäcken (två lokaler), Tostarpsbäcken och Halmstadsbäcken. Öring (Salmo trutta) registrerades på samtliga lokaler, dock med en stor variation utav dess täthet. Jämfört med tidigare år var tätheten av årsungar överlag högre. För fem lokaler (referenslokaler) var årets resultat i nivå med medianvärdet för perioden 1996 till 2015.

Fiskundersökningar i Råån 2015 >>

Det är Rååns Fiskevårdsområdesförening som sköter elfisken och åtgärder för fisk – läs mera här >>

 

 

Remiss-tid förlängd

 

Angående remiss av rapporten Jordbruket och recipientkontroll – underlag för vägledning till tillsynsmyndigheter >> Remisstid förlängd till den 29 feb.

Kallelse AU-möte 4 feb >>

 

Sammanträdesordning för 2016 hittas här >>

 

Rååns Vattenråds utställning på Drottninghög

 

Rååns Vattenråds utställning går nu att se på Idé A Drottningshögs bibliotek i Helsingborg till den 1 mars.

 

HUT-möte den 9 feb kl 9-12

 

Nätverket för jordbruk, skogs- och landskapsvård! Välkomna på  på Länsstyrelsen i Malmö. Vi har för närvarande mycket fokus på våtmarker och fiske- och vattenvård, men det finns också utrymme för angränsande frågor. Anmäl er på Länsstyrelsens hemsida,  Där ligger också en dagordning!

Minnesanteckningar från mötet läggs ut här >>

 

2015

 

Inbjudan

 

Länsstyrelsen i Skåne och Vattenmyndigheten i Södra Östersjön bjuder in politiker, kommuntjänstemän och vattenråd i Skåne för att diskutera samarbeten och framtida möjligheter för en bättre vattenmiljö. Anmälan senast 3 nov >>

 

Rapport informationsturer 2015

 

Informationsturer2015web

Rapport från informationsturerna 2015 hittas här >>Under 2015 har drygt 1500 personer deltagit i guidade informationsturer vid Råån där de, förutom praktiska aktiviteter, får information om hur Vattenrådet arbetar med ån idag och hur ån har förändrats historiskt sett genom utdikning mm.

 

 

Rååns utställning nu på Helsingborgs stadsbibliotek

 

Foto utställning Helsingborgs bibliotek

Besök Rååns Vattenråds utställning på Helsingborgs Stadsbibliotek 5-20 sept >>

 

Vattendagarna 2015 i Växjö 13-15 okt

 

Anmälan Vattendagarna

Mer information här >>

 

Remiss från Länsstyrelsen – för kännedom till Vattenråden

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll – bakgrund >>

– remiss >>

Jordbrukets recipientkontroll – underlag till vägledning för tillsynsmyndigheterna >>

 

Årets Blå Flagg vandring i Råå-dalen

 

Vandringen längs Råån lockade 28 personer. Vandringen utgick från Gantofta och innehöll berättelser om dalens bildning och geologi, vattenvård idag och självklart håvning!

Söndagen den 23 aug genomfördes en uppföljning på vandringen för reserver som inte kommit med i första omgången – det lockade 8 vandrare i strålande väder!

Bild vandring Blå Flagg

 

Anlagda våtmarker, tvåstegsdiken och dagvattendammar i Helsingborgs stad, 2015

 

Rapporten beskriver även bakgrund och nyttan av våtmarker, samt hur man går tillväga vid anläggning av en våtmark. Rapporten hittas här >>

 

2015AnlagdaVatmarkerIHelsin

 

 

Rååns Vattenråds utställning på biblioteket på Råå

fram till den 12 augusti – besök den gärna där >>

 

Remiss av natur- och kulturmiljöprogram

– inbjudan till yttrande senast 1 sept >>

 

Rååns Vattenråds utställning på Bjuvs bibliotek

 

Rååns Vattenråds utställning står nu på Bjuvs bibliotek till den 14 juni. Skolor i Bjuv är kontaktade - hoppas på många skolbesök till utställningen! Läs mera>>

Rååns Vattenråds utställning står nu på Bjuvs bibliotek till den 5 juli. Skolor i Bjuv är kontaktade – hoppas på många skolbesök till utställningen! Läs mera>>

 

Årsstämman. Avtackning av Vattenrådets sekreterare Peter Göransson.

 

Rååns Vattenråds årsmöte 2015   Vattenrådets sekreterare Peter Göransson avtackades efter 26 år som aktiv i Helsingborgs kommun och Rååns vattendragsförbund – numera Vattenråd.

Årsstämman ägde rum på Erikstorps kungsgård i Landskrona under förmiddagen den 21 maj. Vattenrådets sekreterare Peter Göransson avtackades efter 26 år som aktiv i Helsingborgs kommun och Rååns vattendragsförbund – numera Vattenråd.

Protokoll från årsstämman >>

Efter de formella förhandlingarna på Rååns Vattenråds stämma begav vi oss ut i verkligheten och solen. Efter lunch besökte vi ett spännande projekt inom Saxån-Braåns Vattenråds domäner: Säbybäckens naturområde.

I samband med ett större projekt för att skapa attraktivt boende i norra Landskrona skapas ett helt nytt rekreations- och naturområde vid Landskronas norra rand. Tanken är att boende och besökande med tiden ska kunna vandra från havet längs Säbybäcken ända till Landskrona station. Ett helt nytt rekreations- och naturområde skapas kring ett tidigare rätt trist jordbruksdike. Området som Vattenrådet besökte var en tidigare helt kulverterad sträcka (ca 600 m) av Säbybäcken som flutit fram under jord i rör. Nu tas bäcken åter upp i dagen och ges ett nytt slingrande lopp. Det skapas ett så kallat tvåstegsdike där bäcken kan flyta fram i en lite distinkt fåra under lågflödesperioder och svämma över sina bräddar när så behövs och därmed rena vattnet. Det ska anläggas stigar och sättas ut bord och bänkar för att naturen ska kunna avnjutas av alla besökare. Träd och buskar ska planeras och “lekgrus” läggas ut för öringens älskog.

Området kommer att bli jättefint!

mote150522Sabybacken

RV Kallelse stämma 2015>> Reviderade sidor>>

 

Utställningen på Studiefrämjandet i Helsingborg

utstalln_studieframjandet  pedagogik3

Utställningen om Rååns Vattenråd är uppdaterad och utställd i Studiefrämjandets lokaler i Helsingborg  Läs mer >>

60 skolklasser inbokade under våren för att uppleva Råån och lära sig om vattenvård idag – Läs mer>>

Sammanträdesordning 2015>> 

 

2014

Delbesiktning av dammanläggning på fastigheten Tågarp 4:5

Rååns Kontrollprogram årsrapport 2014

kontrollprogrammet2014

Rååns kontrollprogram årsrapport 2014>>

RVF Årsredovisning 2014>>

RV Årsredovisning 2014>>

Protokoll för bildande av Rååns Vattenråd 2014-05-22>>

Rååns Vattenråd, stadgar, val av ledamöter, arbetsplan, budget 2014-2015>>

Kvävemuren

Ett alternativ att minska näringsinnehållet i jordbrukets dräneringsvatten, “kvävemuren”, har testats i pilotskala i Rååns avrinningsområde utanför Helsingborg. Den blev färdig vintern 2000/2001. En kvävemur består av organiskt material, t. ex. halm, flis eller sågspån blandat med jord, som läggs i ett schakt som skär av dräneringsvattnets väg. Vattnet får där komma i kontakt med ett substrat som omvandlar nitrat till kvävgas – denitrifikation. På så sätt renas vattnet innan det fortsätter till vattendrag, sjöar och hav. Det denitrifierande substratet kan utgöras av halm, sågspån eller annat organiskt material med högt kolinnehåll. Iden kommer från Nya Zeeland där forskningsresultat har visat på anmärkningsvärt hög reningseffektivitet. På Nya Zeeland har kvävemurar anlagts för att behandla nitrathaltigt diffust grundvatten. I Helsingborg försöker vi anpassa tekniken till vatten i dräneringsledningar.

kvävemur

snitt kvävemur

snitt2kvavemur

 

 

Kvävemuren i Helsingborg

Sedan Vintern 2000/2001 finns en kvävemur i funktion vid Görarp utanför Helsingborg. Muren är anlagd med medel från Helsingborgs Stad och Miljövårdsfonden Region Skåne. En stamledning som avvattnar ca 10 ha har via en fördelningsbrunn letts in i kvävemuren. I fördelningsbrunnen finns ett bräddavlopp till befintlig dräneringsledning. Då vattnet når över fördelningsrören rinner vatten in och genom muren, och samlas upp i två utloppsrör som ligger på murens undersida. Vattnet mynnar i en provtagningsbrunn och leds sedan vidare till en befintlig dräneringsbrunn nedströms. Anläggningen är anpassad för mätning av in- och utgående vatten, och provtagningsbrunnen efter muren är normalt inte nödvändig. Det skall understrykas att detta är en av flera möjliga konstruktioner.

Praktiska erfarenheter
Kostnaden för anläggningen i Helsingborg var totalt 59 000 kr. I detta ingick provtagningsbrunnar som ej är nödvändiga i normala fall.

Den största svårigheten var att hitta en plats med goda hydrologiska förutsättningar, en intresserad markägare och dessutom lättåtkomlig för provtagningar. Under arbetets gång är den största insikten att hydrologin är avgörande för hur tillämpbart konceptet är i Sverige.

Fält- och labstudier
Sedan starten har ett fåtal fältmätningar på kvävemurens effektivitet genomförts inom ramen för projektets budget. Tyvärr har den hydrologiska belastningen under stora delar av året varit för låg för att möjliggöra provtagning. Anslagsgivarna har gett klartecken för förlängd provtagningsserie, och mätningarna kommer att fortsätta under vintern 2001/2002. De få mätningar som finns visar på en liten men tydlig minskning i nitrathalterna i utgående vatten jämfört med ingående (som mest från 21 till 17 mg NO3-N/l).

Inom projektet görs laboratorieförsök i samarbete med Limnologiska avdelningen vid Lunds Universitet. Resultaten visar att såväl sågspån som halm kan användas som substrat. Halm ger en snabb effekt men är inte är lika långlivat som sågspån. Vidare har det visats att processerna pågår ner till åtminstone +4 ºC, om än långsammare än vid högre temperatur. Vår förhoppning är att detta skall gälla även i fält, vilket vinterns provtagning kommer att visa.

Alternativa lösningar
Tekniskt kan kvävemuren utformas på många olika sätt och även anpassas till andra typer av föroreningar. Utflödet från muren kan t.ex. ske diffust direkt till ett vattendrag. Fyllningen i muren kan kompletteras med lecakulor för att binda fosfor. Muren kan anläggas i anslutning till växthus etc.

Grävning av kvävemur

Kvävemuren kan anläggas med en mycket begränsad maskinpark.

Kvävemur.

Muren syns ej ovan mark. Endast brunnslocken avslöjar dess läge.

 

Forskningsanläggningen i Långeberga

För att få fördjupade kunskaper om hur olika processer styr reningseffekten i anlagda våtmarker har miljökontoret i Helsingborg i samarbete med bl. a Lunds Universitet tagit initiativ till att anlägga en försöksanläggning – Långeberga våtmarkspark 4 km öster om Helsingborg. I försöksanläggningen kommer systematiska studier av reningseffekter ske genom ett inledande tillämpat forskningsprojekt. Med resultaten från försöksanläggningen kan erfarenheter vinnas som i förlängningen innebär effektivare och mer kostnadseffektiva våtmarker. Målsättningen är att försöksanläggningen under lång tid framöver ska kunna fungera som studieobjekt för många olika problemområden relaterade till våtmarker.

Försöksanläggning i Långeberga.

Försöksanläggningen i Långeberga.

Skiss av försöksanläggningen i Långeberga

Försöksanläggningen består av 16 st dammar med måtten 20×4 m. Djupet i dammarna är 0,5 m respektive 1,5 m

 

Besökaren guidas i området med hjälp av informationsskyltar:

Naturpunkt Vattenvård

Följande rapporter kan erhållas från Miljökontoret i Helsingborg >>

Försöksanläggningen i Långeberga våtmarkspark.

Ståhl –Delbanco A. & Persson P., 2005. Djup och flödesberoende närsaltretention – en försökstudie av Långeberga försöksdammar.