Besök Råån!

I kartan nedan hittar du ett urval av sevärda platser som har anknytning till naturen kring Råån.

Aktuella aktiviteter arrangerade av naturskyddsföreningen i Skåne >>

besoksmal2

 

broschyr_raan_web1

fornlamningar2

Länk till natur vid Råån

Gårdsbutiker i Skåne

Geocatching i Skåne

visitskane2

Ekoturismföreningen

App fornsök

 

 

Filtrera utefter

TitelKategoriAddressBeskrivning
Allerums mosse Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.100853123448964, 12.67689362168312 Björkkärret på Allerums mosse avsattes som naturreservat på grund av den rikliga förekomsten av den sällsynta och vackra sumpviolen. Arten har en viktig förekomst i området av växtgeografiskt intresse. Allerums mosse är den västligate lokalen för sumpviol i Europa och förekomsterna är överallt begränsade.
Ättekulla naturreservat Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.0131022635456, 12.745987325906754 Naturreservatet Ättekulla skog är ett varierat rekreationsområde i södra Helsingborg. Här kan du uppleva lummiga skogspartier, öppna ängar och böljande hagmarker. Du kan ströva fritt eller utforska området på vägar, stigar och en särskilt tillgänglig slinga. Det finns flera grillplatser som du kan använda.
Borgens naturreservat Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 55.968749, 12.848393 Lövskogen vid Borgen har till största delen vuxit upp under 1900-talet, dalgången var förr ett av betesgång präglat öppet landskap. Markvegetationen är lundartad och Borgen har en yppig vårflora med sippor, smånunneört, vallört och vårlök. En raritet vid Borgen är flockarun som blommar med hundratals exemplar i de gamla lertäkterna under högsommaren.
Bruces skog Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.051340, 12.774660 Bruces skog är ett naturreservat lika stort som 350 fotbollsplaner. Här kan du uppleva gammal ekskog och enefälad, bäckar och våtmarker.
Bulls måse Besöksvärd anlagd våtmark 55.9727119214239, 12.996483519673347 Bulls måse är anlagd år 2000 och den största anlagda våtmarken inom Rååns avrinningsområde. Våtmarken är på 17 ha och drar till sig många fåglar. Häckande fåglar är bl a brun kärrhök, gråhakedopping, sångsvan, knölsvan, knipa, grågås, gräsand, sothöna, smådopping, vattenrall, rörhöna, trana, rörsångare och sävsparv. Havsörn ses då och då i området. Våtmarken har både öppna vattenspeglar och stora vassområden. Området omkring är präglat av jordbruk. Marken runt våtmarken har tidigare betats av hjort, men nu (2015) av kor. Se vägbeskrivning nedan.
Christinelunds ädellövskogsreservat Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.13176510404442, 12.611318975687027 Christinelunds ädellövskog ligger nära kusten mot Öresund, mitt emellan Höganäs och Helsingborg. Reservatet ligger på den norra utlöparen av Landborgen, ett strandhak som till stora delar bildades under Litorinahavets tid (4000 - 3000 år sedan). Omgivningarna domineras av öppen slättbygd med åkermark. I den östra delen av reservatet finns en bäckravin på vars botten en meandrande bäck flyter.
Dösjebro Fiske,Vandringsled,Friluftsområde 55.82184951319005, 13.028412032872438 Naturområdet Dösjebro ligger i anslutning till Dösjebro tätort och på kort gångavstånd från pågatågsstationen eller parkeringen vid Folkets hus. Naturen kring Dösjebro utgörs till stora delar av Saxåns vackra meandrande sträckning som fortfarande tar sig fram i sin mer eller mindre ursprungliga fåra, en företeelse som är ovanlig i dag. Läs mera om att fiska i Saxån-Braån här: http://user.tninet.se/~tfr294b/Mitt.htm
Duvestubbe naturreservat Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.10150498067487, 12.73673839867115 Duvestubbeskogen är ett naturreservat som du finner i utkanten av Ödåkra samhälle. Platsen har ett intressant förflutet som begravningsplats i korsningen av tre socknar. Idag finns här promenadstigar, vindskydd och två grillplatser som du kan använda.
Eneskogen Friluftsområde 56.01529370885899, 13.383858539164066 Vid Anderstorp cirka 8 km öster om Röstånga ligger en unik botanisk sevärdhet - Eneskogen. I ett 16 tunnland stort område finns enar som är 10-12 meter höga och över hundra år gamla.
Exercisfältet Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 55.881269773955985, 12.818385511636734 Ekarna på Exercisfältet är runt 60 år och har utvecklats i frihet utan konkurrens om sol och utrymme. Kronorna är breda och mäktiga med horisontella grenar som går ända ner till marken. De skärmar av från omvärlden och ger en känsla av skog. De mera öppna och torra partierna har kvar sin karaktär av torräng med en rik flora av lågvuxna blommor och gräs: trift, liten blåklocka, gulmåra, blåmonkar, mandelblom och ljung som vill breda ut sig i rosa mattor. I den norra delen har sedan länge vuxit ett bestånd av vresrosor där vissa doftar kanel. Här trivs också ett stort antal fjärilar såsom guldvinge, blåvinge, vitfjärilar m.fl.
Finnstorp Fiske,Friluftsområde 56.01985555693967, 13.112614452838898 På vägen mellan Stenestad och Kågeröd på Söderåsens sydsluttning ligger Finnstorp. Här finns flera motions- och promenadstigar markerade i vackra löv- och granskogar. Vid Finnstorpsdammarna kan man fiska eller helt enkelt slå sig ner för att äta sin medhavda matsäck vid en vindskyddad grillplats. Rastplatser finns på flera ställen, både vid fiskedammen och inne i skogen. Vid ena dammen kan även ett rikt fågelliv beskådas. Från fågeltornet kan man få se hägrarna fiska eller stjärtmesarna dra fram genom strandskogen. Framkomlighet för rullstol finns längs ena dammen. Parkering och toalett.
Fiska i Öresund Fiske 56.0661964356407, 12.665187120437622 Få vatten bjuder på så stor artrikedom som Öresund. I och omkring Helsingborg kan sportfiskaren håva in en lång rad olika fiskarter. På menyn finns makrill, torsk, horngädda, sill, multe, havsöring, lax och dessutom olika sorters plattfisk.
Glumslövs naturvårdsområde Friluftsområde 55.95148405951621, 12.78070718050003
Görarps mölla Besöksvärd anlagd våtmark 55.99937408711521, 12.78548989444971 En idyllisk rastplats med vacker utsikt över Råån. Här finns det även grillplats och parkering. Synliga spår av en grävd sidokanal med rester av stenvalvsbroar är vad som är kvar av Görarps mölla – en underfallskvarn där vatten rann under skovelhjulet redan under 1600-talet. Dammen nedanför Görarps mölla var tidigare en reservvattentäkt. Idag fyller dammen främst funktionen som rening av åvattnet och här finns ett myller av växter och djur. Norr om Görarps mölla löper två parallella bäckraviner och här finns promenadstigar. Bäckarnas vatten är rostbrunt av järnhaltigt vatten. På våren blommar här vackert med vitsippor och gulsippor. Här hittas bl a gullpudra, smånunneört, sloknunneört och lungört. Från Görarps mölla löper stigar längs ån både uppströms och nedströms. Läs mera och se karta nedan.
Grå läge naturområde Friluftsområde 56.13349262772431, 12.58941002190113 Strandområdet vid Grå läge mellan Domsten och viken utgör en rest av den gamla kustheden längs Öresund.
Hallabäckens dalgång Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.06700796486909, 13.033738732337952 Inom området löper Hallabäckens dalgång längs Söderåsens branta förkastningslinje mot sydväst. Inom dalgången dominerar lövskog med bok och avenbok på sluttningarna och med inslag av ask, ek och al närmast Hallabäcken. Bäcken är ett förhållandevis rent vattendrag och hyser en värdefull flora och fauna. Området har såväl geovetenskapliga som biologiska värden och är dessutom ett omtyckt strövområde.
Hasslarps dammar Friluftsområde 56.129710, 12.815465 Dammarna vid det gamla nedlagda sockerbruket intill Hasslarpsån i Hasslarp myllrar av liv. Här kan du få se många häckande och rastande vadarfåglar. Flera av dem är sällsynta fåglar som skärfläcka, smådopping och gråhakedopping. Här har totalt 80 procent av Sveriges 250 fågelarter observerats genom åren. I delar av området betar får och kor. Du kan studera det rika fågellivet från utsiktsplatser, promenera i omgivningarna eller ta skydd vid backstugan.
Hilleshögs dalar Friluftsområde,Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 55.93101799687487, 12.811347395181656 Reservatet består av en geologiskt intressant dalgång och rasbranter vid stranden. Dessa landformer saknar, förutom på Ven där rasbranterna kallas backafall, motsvarighet i Sverige. Dalgången bildades av en dödisgrop vid senaste istiden i det som nu är dalamossen. Resten av dalgången bildades genom jordflytning sedan inlandsisen lämnat området. De sandlager som bildar backarna i reservatet och de intilliggande Glumslövs backar är mycket oordnade och har bildats genom att inlandsisen pressade upp sediment från olika håll för att sedan täckas av tunna lager morän. Vegetationen på betesmarkerna domineras av fliknäva, luddtåtel, rödsvingel, rödven och ängsgröe. Kaninstammen är mycket talrik. Även kornknarr har iakttagits i området. På rasbranterna och uppe på höjden Gåsaägget växer arter som backklöver, blodnäva, brudbröd, flentimotej, fältvädd, gulmåra, krissla, kungsmynta, mandelblomma, raggarv, rödklint, spåtistel och vildlin. I rasbranterna häckar backsvalor. I området finns sandödla och även den rödlistade fjärilen prydlig lövmätare.
Jällabjär Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.009722, 13.333333 Cirka 2 km nordöst om Röstånga ligger den utslocknade vulkanen Jällabjär. Detta ursprung har gett förutsättningar för en rik vegetation, eftersom den vulkaniska bergarten basalt bildar en näringsrik jord när den vittrar sönder. Ett kännetecken för bergarten är att när den stelnar bildas mer eller mindre regelbundna sexkantiga pelare. Detta kan man se exempel på strax norr om högsta punkten. Idag är vulkanen en lövskogsklädd kulle med omgivande slätt, där man kan studera den artrika floran och det intensiva fågellivet. Skåneleden passerar över toppen. Parkering, toalett och vindskyddad grillplats.
Jordbodalen Friluftsområde 56.037313144505106, 12.73976594209671 I Jordbodalens ravin kan du följa den slingrande Gåsebäcken under en nästan två kilometer lång sträcka. Den omväxlande skogspromenaden tar dig över ett antal träbroar och runt flera dammar. På vägen kan du se mindre vattenfall och dramatiska branter där berggrunden syns tydligt.
Klövahallar Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.090573787080416, 13.10171663761139 Klövahallar är en av de större sprickdalarna på Söderåsen. Den ligger på horstens nordsluttning och domineras precis som käralid av branta bergsväggar med rasbranter nedanför. Dock är Klövahallar mer vild i sin natur och inte lika välkänd. I sprickdalens botten rinner Klövabäcken med sitt klara och oda vatten. Från parkeringen kan man enkelt följa Skåneleden för att ta sig upp till de fina utsikterna. Man kan även följa en stig nere i sprickdalen och via den ta sig vidare till en grotta spricka i bergsväggen). Bergrunden här består av granodiorit (Wikman et al. 1993). Granodiorit är en sur magmatisk bergart som påminner mycket om den vanligare graniten. Det örekommer även gångar av diabas i området. Diabas är en basaltisk magmatisk gångbergart.
Knähakens naturreservat Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 55.97701897874835, 12.735734581947327 Området är 13,7 kvadratkilometer stort och sträcker sig från i nivå med Sydhamnen i norr till Rydebäck i söder. Det är beläget i Öresunds djuphavsränna på 30 meters djup, där man kan finna en korallrevsliknande miljö med över 530 arter av ryggradslösa djur. Knähaken är sedan lång tid känt för sin ovanligt artrika bottenfauna. Sedan 1896 har upprepade marinbiologiska undersökningar gjorts i området som bekräftar detta. Att ett så rikt djurliv har kunnat uppstå på platsen beror troligen på de kraftiga strömmarna i kombination med en regelbunden vattentemperatur och ett stabilt salthaltsförhållande. Även den hårda havsbottnen och en hög syrehalt bidrar till artrikedomen.
Kulla Gunnarstorps naturreservat Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.11338195815569, 12.61342316865921 Naturreservatet Kulla-Gunnarstorp erbjuder förutom den vackra utsikten såväl bad som flera markerade stigar genom vackra skogsmarker och betade eller uppodlade landskap. Badmöjligheterna är bäst strax norr om Hittarp där stranden är sandig medan den norrut blir stenigare.
Kullaleden Vandringsled 56.15693376025417, 12.565966844558716 Kullaleden är en del av Skåneledens delled SL 5 runt Kullahalvön från Helsingborg, via Höganäs, Kullaberg, Arild till Utvälinge. Kullaleden är 70 km lång och erbjuder många varierade upplevelser längs sträckan. Här finns Helsingborgs medeltida stadskärna, landborgens vackra vyer över Öresund och Danmark, de välkända slotten Sofiero, Kulla Gunnarstorp och Krapperup, stränder och pittoreska kustsamhällen, Kullabergs dramatiska klippformationer och Skäldervikens fågelrika sandstränder.
Kvärlöv Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 55.838001749603656, 12.977259457111359 Kvärlövs naturområde är sedan 2003 ett kommunalt naturreservat. Det sträcker sig från Saxtorps by österut mot Kvärlöv. Det går bra att promenera längs Kvärlövsbäcken längs en 2,5 km lång stig med förberedda rastplatser. Området kan nås via en tunnel under Västkustbanan i norr och via Södra Kvärlövsvägen i söder. Det går också bra att promenera från Dösjebro station. Gå längs den gamla banvallen, som numera är en gång- och cykelväg, norrut mot Kvärlöv.
Landborgspromenaden Vandringsled 55.99985405102712, 12.765180207788944 Från Christinelund i norr, via stadskärnan, till Raus kyrka i söder, omfattar Landborgen flera olika miljöer och bjuder på en vacker promenad fylld av variation och fantastiska utsiktspunkter. Landborgen i Helsingborg har en unik naturgeografisk och kulturhistorisk bakgrund. Den höjer sig mellan 20 och 40 meter över havet och är resultatet av landhöjningen efter inlandsisens avsmältning.
Liaängen Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.016940443934, 13.068024069070816
Maglaby kärr Friluftsområde 56.10801471969408, 13.001719191670418 Maglaby kärr i Bjuvs kommun är en okänd pärla. Området uppvisar en av Söderåsens få klarvattenytor och kärret har därför stora biologiska och rekreativa värden. Våtmarksområdet har skapats genom uppdämning på 1500-talet. Här finns ett rikt fågelliv med arter som kricka, gräsand, skogssnäppa och enkelbeckasin. Strandvegetationen domineras av bunkestarr, sjösäv och vass med utbredda flak av vitmossa med sileshår, dystarr och vitag. Kärret omfattas av strandskyddsbestämmelser.
Naturpunkt Långeberga Besöksvärd anlagd våtmark 56.036706652704936, 12.76894636452198 Från hållplats Ljusekullavägen på Fältarpsvägen går en stig ner mot försöksdammarna. Längs stigen finns informationstavlor och vid Långeberga försöksanläggning finns ett mindre informationshus med informationstavlor. Se vägbeskrivning med karta i länk nedan. Långeberga försöksanläggning anlades för att undersöka hur grunda och djupa våtmarker skiljer sig åt i att rena vatten från näringsämnen. Anläggningen består av 16 små våtmarker. Våtmarkernas djup varierar mellan 0,5 och 1,5 meter. De ligger i par och varje par har ett inlopp med rör från ett dike som dragits från Lussebäcken. I området kan man se exempel på och läsa om hur man kan restaurera ett dike så att det renar vattnet bättre och blir mera attraktivt för växter och djur. Från dammarna kan man gå på en stig genom ett vackert lövskogsområde. Här är ett rikt fågelliv på vårarna med bl a näktergal, gransångare och gärdsmyg. Läs mera om tvåstegsdiken och se exempel från Långeberga här: http://raan.se/?page_id=187
Örby ängar naturreservat Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 55.98971785953124, 12.751953899860382 I naturreservatet Örby ängar kan du uppleva flera kilometer av finkornig sandstrand och vidsträckta strandhedar. Området är en mosaik av slåtterängar och betesmarker, sumpskogar och dammar. Örby ängar är Helsingborgs mest artrika område med över 400 växter, 300 svampar och många fågel- och insektsarter. Här har du goda möjligheter till promenad, cykling och ridning. Skåneleden passerar genom området.
Pålsjö skog Friluftsområde 56.06833527243937, 12.687107473611832 I Pålsjö skog kan du promenera i ett nätverk av stigar bland gamla bokar, ek och al. Pålsjöbäcken ringlar genom området ner till dammen vid Pålsjö kvarn. Pålsjö naturområde är nog helsingborgarnas allra käraste plats för friluftsliv och rekreation. Här kan du promenera och jogga på slingrande stigar, längs bäckar och raviner i bok- och ekskogar som är flera hundra år gamla. Du kan njuta av vårens vit- och gulsippor, höra hackspettarna och kanske få se ett rådjur eller två.
Råå Sevärdhet 55.99339975986182, 12.742830732604489 Det gamla fiskeläget Råå ligger inte långt från Helsingborg, men trots det känns det lilla samhälle som en bit av en annan värld. Vart du än flanerar möts du av en känsla och atmosfär som är sällsynt idag. Kullerstensgatorna med de gamla husen och den rofyllda miljön kring hamnen är väl värda ett besök. Från småbåtshamnen går båtturer till Ven, liksom fisketurer ut i Öresund. Missa inte heller Rååns dalgång med sin unika natur eller Örby ängars vidsträckta strandhed med rik flora och fauna strax söder om hamnen. Nedanför Råå vallar, som en gång i tiden anlades som en försvarsanläggning, finns den populära stranden med härliga bad och promenadstråk.
Råån Fiske 55.9969184909865, 12.793066799640656
Rååns dalgång Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 55.9993065368611, 12.784615400014445 Reservatet sträcker sig ca en halvmil längs Råån, från mynningen i Råå till Gantofta söder om Helsingborg. Rååns dalgång är ett mosaikartat kulturlandskap med många ålderdomliga inslag. Spåren av långvarig bosättning runt dalgången är många, vilket inte minst de många ättehögarna från bronsålder vittnar om. Den medeltida kyrkan i Raus, ett gammalt vadställe, stenbroar samt en pestkyrkogård är andra spår. Vid Görarpsmölla finns rester av en vattenmölla som troligen fanns här redan på 1600-talet.
Rååns dalgång Vandringsled 55.99977832430718, 12.776702155242674 Rååns dalgång är ett naturreservat som sträcker sig ungefär fem kilometer in i landet, från Råå i södra Helsingborg, till Gantofta. Här kan du uppleva vacker natur, vandra på stigarna längs ån eller fiska öring. Vandringsstigarna ger dig tre attraktiva vandringar utmed Råån: Raus kyrka – Görarps mölla – Raus kyrka (cirka 3,5 kilometer) Görarps mölla – Gantofta – Görarps mölla (cirka 3,5 kilometer) Raus kyrka – Gantofta – Raus kyrka (cirka 7 kilometer)
Ramlösaravinen Friluftsområde 56.023368541651855, 12.745300680398941 Djupt nere i Ramlösaravinen kan du följa den slingrande Lussebäckens väg genom skogen. Här växer gammal bokskog men även ek, lind och avenbok. En av ravinens två källor sipprar fram genom berggrunden. På höjderna ovanför kan du uppleva parkens ovanliga träd, alléer, brunnsepokens trävillor och Sveriges största träbyggnad, Brunnshotellet. Platsen har en spännande historia som hemvist för banditer och soldater, brunnsdrickande adel och flyktingar från andra världskriget.
Raus fiskedammar Fiske 56.00009403074779, 12.750599719583988 Vid Rååns dalgång ligger Raus fiskedammar. Här finns regnbågsforell att hala in för den inbitne flugfiskaren.
Rosendal Friluftsområde 56.094787292828016, 12.825341820716858 Rosendals kulturlandskap finner du strax nordväst om Mörarps samhälle. För att ta dig dit passerar du genom långa alléer och förbi några olika dammar. Här kan du se ett välbevarat renässansslott från 1600-talet med tinnar och torn. Det kringgärdar en borggård som är omgiven av breda vallgravar. Nordost om slottet finner du det så kallade Billehuset med halmtak och korsvirkesgavlar. Det ska ha byggts redan på 1500- talet och sägs ha tjänat som både bostadshus och spannmålsmagasin.
Säbybäcken och Lill-Olas Vandringsled,Friluftsområde 55.90337181485333, 12.805681312456727 Här finns en planterad strandskog med svarttall och bergtall. Mellan Säbybäcken och Wallabäcken norr om staden breder fina långrunda badstränder ut sig. Längre norrut blir havet mindre badvänligt. Havet är dock fortfarande grunt och rikt på stora stenar som året om är lämpliga sittplatser för sjöfågel och jaktmarker för havsöring. Norr om Landskronas golfbana, som har två 18-hålsbanor, finns betade strandängar och bördig åkermark. Betesmarken har en fin flora med bl a mandelblom. Nära stranden har det anlagts några dammar för att gynna sällsynta groddjur bl a grönfläckig padda. I golfbanans norra del finns en trädrad som markerar den gamla sockengränsen mellan Härslövs och Säby socknar. Säbybäcken i områdets södra del börjar rinna till i jordbrukslandskapet uppe på Rönneberga backar och mynnar i havet strax norr om Borstahusen. Där möts vi av en frodig lövskog vid bäcken och en mager lite kärv tallskog längs badstranden norröver. I norra delen av området mynnar Wallabäcken i havet. Den kommer också från jordbruksmark men rinner sista biten genom golfbanan. Berggrunden består här av kalksten och jordarterna som finns i området är främst sand, grus och moränlera.
Saxåstigen i Häljarp Fiske,Vandringsled,Friluftsområde 55.85490803364043, 12.927132323384285 Saxån och Braån flyter samman vid Häljarp söder om Landskrona. Här finns rika tillfällen till naturupplevelser och rekreation i Saxåns närhet. Det går att starta vid Fiskestugan vid Ågatan och leta sig ner till ån. Där följer man en stig uppströms mellan ån och nygamla betsmarker. Efter ca 1 km delar sig stigen, där kan man välja att gå upp till Plastgatan och civilisationen eller fortsätta vidare längs ån. Efter ytterligare ca 600 m får man ännu ett val. Antingen går man upp längs Klintkärrvägen eller ta en tur in i skogen. Läs mera om fiske i Saxån-Braån här: http://user.tninet.se/~tfr294b/Mitt.htm
Saxtorpsskogen Vandringsled,Friluftsområde 55.83684500658396, 12.939322292804718 Saxtorpsskogen söder om Landskrona är kommunens enda egentliga skogsområde. Skogen har höga natur- och rekreationsvärden och det pågår ett arbete för att skydda och utveckla både natur- och rekreationsvärden. Skåneleden går genom skogen och det sätts upp ett vindskydd för vandrare och det anläggs några informationsslingor.
Sireköpinge säteri Sevärdhet 55.925530, 12.955754 I trakterna kring Råååns dalgång har människor bott sedan isen drog sig tillbaka för niotusen år sedan. Östersjön var då ett innanhav. I Öresunds ställe förenade en bred landbrygga Skåne med Själland. Sireköpinge ligger i den sänka som definierar en uråldrig isälvs lopp, som med början strax öster om gården sträcker sig ut till sundet. Från höjden i söder syns hur vattenmassorna vräkt sig fram genom landskapet. Med tiden trängdes björkarna ut av ek och bok. Smältvattnet förde med sig mängder av näring. Våra förfäder hade inte svårt att se var gräset var grönast. På platsen där Sireköpinge ligger idag har det bott människor sedan tidig stenålder.
Skåneleden Vandringsled 55.998682577652524, 12.744858975056559 Mer än 100 mil underbar natur väntar dig! Skåneledens fem delleder ger dig en chans att uppleva Skånes omväxlande natur och rika kulturutbud. Välj bland 89 etapper och ge dig ut i det skånska landskapet - över dagen eller kanske för en längre vandring.
Skåneleden - del 5 Öresundsleden Vandringsled 55.91872445033631, 12.800112962722778 Öresundsleden löper från Utvälinge (strax väster om Ängelholm) i norr till Löddeköpinge i söder. Samt en cirkel runt Falsterbohalvön. Överallt får du njuta av magnifik havsutsikt, spännande naturreservat och närhet till service.
Skåneleden 3: Ås till åsleden Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.1103781915378, 12.970520406961441 Ås till åsleden löper från Åstorp vid Söderåsens fot till Brösarp på Österlen. Här passerar du mäktiga raviner, storslagen nationalpark och upplevelserika strövområden
Småryds naturreservat Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.09136235819841, 12.714875042438507 I naturreservatet Småryd kan du promenera omgiven av Helsingborgs finaste ängslövskog. Den består bland annat av stolta ekar och bokar som är mer än hundra år gamla. I Småryd finns flera grillplatser, ett vindskydd och markerade stigar där du kan promenera eller rida.
Söderåsens nationalpark Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.038329, 13.251560 Strax öster om Helsingborg möts du av bokskogsklädda åsar, dramatiska dalar och strömmande vattendrag. Utsikten över det skånska landskapet är hänförande. Området, som domineras av bokskogar, är också en av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i Nordeuropa. Här kan man vandra, bo, äta och delta i arrangerade aktiviteter.
Södra Vallåkra a Besöksvärd anlagd våtmark 55.96424855850905, 12.863724566996098 En damm på 0,5 ha som är ett fint utflyktsmål och bara ligger 5 min promenad från pågatågsstationen i Vallåkra. Dammen anlades 1997 och tar emot dagvatten och dräneringsvatten som tidigare rann rakt ut i ån. I Rååns avrinningsområde har man anlagt ett 60-tal dammar och detta är ett exempel. I dammen renas vattnet från näringsämnen och djur och växter som trivs i och kring vatten får en fristad. Området runt dammen hålls klippt och iordninggjort av Vallåkra intresseförening. Råån rinner förbi ett stenkast från dammen och längs ån finns en stig som går ända upp i naturreservatet Borgen. Läs mera om Borgens spännande historia på http://www.naturifokus.se/borgen.pdf. En översiktlig karta på stigar i och kring Borgen finns här: http://www.naturifokus.se/karta_borgen.html.
Sofiero skog Friluftsområde 56.08207205502069, 12.669041454792023
Stigar i natureservatet Borgen Vandringsled 55.96611561965099, 12.84835493308492 Lövskogen vid Borgen har till största delen vuxit upp under 1900-talet, dalgången var förr ett av betesgång präglat öppet landskap. Markvegetationen är lundartad och Borgen har en yppig vårflora med sippor, smånunneört, vallört och vårlök. En raritet vid Borgen är flockarun som blommar med hundratals exemplar i de gamla lertäkterna under högsommaren.
Svedberga kulle Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.16825790071084, 12.702775597572327 Svedberga kulle är ett naturreservat i Helsingborgs nordligaste del. Från dess högsta punkt på 60 meter över havet har du en strålande utsikt över den vidsträckta omgivningen. Om det är snö kan du åka kälke eller skidor från kullens höjder. Den välbesökta backen har en eldplats som du kan använda. Från parkeringen i väster når du de stigar som tar dig in i området.
Svenstorp-Bolshus fälad Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 55.940873460424676, 13.134929090738297 Svenstorp ligger 2,5 km nordöst om Svalöv. Svenstorps fälad är en markerad höjdsträckning med i huvudsak betesmarker i det skånska slättlandet. Betesmarkerna har säkerligen funnits här under mycket lång tid. Området har lämningar och spår från mycket tidiga bosättningar. Delar av betesmarken är så kallat naturbetesmark. Begreppet innebär att marken endast används som permanent betesmark, det vill säga den plöjs aldrig. Naturbetesmarkernas fördel är att det är stor variation i floran och att marken producerar bete år efter år utan tillförsel av handelsgödsel. Svenstorp-Bolshus är ett varierande område med fäladsmarker i norr och fuktängar i söder. Mindre partier skogsmark finns också. Växterna och djuren är typiska för denna typ av mark. Området har goda förutsättningar för att ge besökaren fina naturupplevelser året om. Anlagda rastplatser finns i området.
Trädslingan Vandringsled 56.05466698264647, 12.6980522274971 Upplev vår vackra stad genom en vandring i trädens tecken genom bland annat Öresundsparken och Slottshagen. Längs Helsingborgs trädslinga kan du upptäcka eller återupptäcka våra ståtliga invånare och berika dina kunskaper om träd.
Traneröds mosse och Grindhus Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.046731, 13.186079 Naturreservaten ligger i strövområdet Klåveröd uppe på Söderåsen. Här finns också vandrarhem och café.
Trollestigen i Trollenäs Vandringsled,Friluftsområde 55.86401222158118, 13.248224928975105 Skogen i området har utvecklats fritt under många år och ådalen ger ett skyddat läge vilket gör att man får en känsla av vild natur trots att man bara befinner sig 4 km från Eslövs tätort. I dalgången finns frodiga lövskogar där marken på våren är gul och vit av svalört och vitsippor. Invid ån växer rikligt med pestskråp. De vanligaste trädslagen är ask, al och olika pilarter. Här har vuxit rikligt med alm men de flesta är nu döda eller döende p g a almsjuka. Flera av de fallna träden är mossbevuxna och i olika förmultningsstadier. Detta tillsammans med den frodiga växtligheten gör att skogen upplevs som trolsk.
Väla skog Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.088680851235836, 12.732556164264679 I naturreservatet Väla skog strax utanför Ödåkra kan du träffa på både gamla och stora träd. Vissa härstammar minst från 1700- talet. Andra har en omkrets på 2-3 meter. I Väla skog kan du enkelt ta dig fram på gång- och ridstigar eller på cykelleden som löper genom området. Det finns även en grillplats som du kan använda. Här frodas växtligheten eftersom marken är fuktig. Små vattenspeglar dyker upp lite varstans. På våren kan du se marken under de många ekarna och bokarna täckas av vidsträckta blomstermattor. Här växer lysande vitsippa, klargul svalört och gulsippa.
Vallarna i Teckomatorp Friluftsområde 55.8707787672587, 13.074932768940926 Vallarna är ett tätortsnära grönområde i Teckomatorp. Området ligger mellan järnvägen och Braån i Teckomatorps nordvästra del endast 200 m från pågatågsstationen. Breda grusgångar och vackra träbroar över järnvägsspåren gör det lätt att komma in i området. Området där Vallarna ligger idag var tidigare en del av det så kallade BT Kemi-området. Området förorenades då företaget BT Kemi, som tillverkade bekämpningsmedel på 70-talet, grävde ner tunnor i marken. Ett omfattande saneringsprojekt inleddes år 2002 och i början av 2009 fraktades de sista jordmassorna iväg för sanering. Vallarna är ett gott exempel på hur förorenade områden kan förvandlas till platser till nytta och nöje för samhället. Svalövs kommun planerar en liknande sanering av området söder om järnvägen.
Vasatorp i Bruces skog Besöksvärd anlagd våtmark 56.05017833934375, 12.779503539204597 Vasatorp är en våtmark på 1 ha som anlades 1995 genom att bredda Lussebäcken. Dammen ligger i rekreationsområdet Bruces skog som är välbesökt. Här finns stigar att vandra på genom ädellövskog omväxlande med betesmark och mindre våtmarker, vackra ekhagar och bokbestånd. Merparten av skogen planterades under 1990-talet samt under 2010-talet som ”Barnens skog”. Av de växter som inventerats i området har man funnit en del rödlistade samt fridlysta arter, till exempel orkidéer. Övriga intressanta arter som exempelvis en, odon, lingon, hönsbär, stagg och knägräs visar på magrare markförhållanden och/eller en historia med lång betestradition. Andra områden visar på mer kalk- och näringsrika förhållanden då man funnit två orkidéarter, grönvit nattviol och tvåblad, men också arter som småvänderot och granbräken.
Vegeåns utlopp Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 56.220332503085714, 12.785084545612335 Utvälinge är Helsingborgs nordligaste utpost. Här kan du ta en avkopplande promenad mellan prasslande vassruggar längs Vegeåns slingrande utlopp i Skälderviken. Vegeåns utlopp är ett naturreservat. Under maj till oktober kan du besöka Sandön genom en cirka 200 meter lång gångbro. Tänk på att området är en populär plats för häckande och passerande fåglar. Förutom att skåda ett rikt fågelliv har du även möjlighet att upptäcka säl. Inom området finns en torrtoalett som du kan använda.
Ven Friluftsområde,Nationalpark/Naturreservat/Natura 2000 55.90516479357859, 12.69747018814087 Ven är en svensk ö som ligger mitt i Öresund mellan Sverige och Danmark. Ventrafiken seglar året om från Landskrona och sommartid går det även att åka med Rååbåtarna från Helsingborg och Sparshipping från Nyhamn i Köpenhamn. Bäst upptäcker du ön om du lämnar bilen på fastlandet och hyr en av de gula cyklarna som blivit karaktäristiska för Ven. För dig som inte vill cykla finns det såklart andra transportmedel. AstronomenTycho Brahe fick hela ön Ven av dåvarande kungen Fredrik II efter att han upptäckt en ny stjärna i stjärnbilden Cassiopeia. Här byggde han upp den tidens mest intressanta byggnader, slottet Uraniborg, ett underjordiskt observatorium,Stjerneborg, och en renässanspark. I den före detta Allhelgonakyrkan finns ett museum, parken är rekonstruerad och i observatoriet kan du se ett ljud- och ljusspel. En bra inblick i öns historik får du vid ett besök på Nämndemansgården, museum och hembygdsgård med anor från sent 1700-tal. På en av Sveriges säkert vackraste platser ovanför Kyrkbackens hamn står S:t Ibbs gamla kyrka. Delar av byggnaden är ifrån 1100-talet och bland sevärdheterna kan nämnas Tycho Brahes kyrkobänk. Det sägs att ljuset på Ven är unikt, vilket lockat många konstnärer och keramiker till ön. Gör en rundtur bland ateljéer och verkstäder och möt såväl skulptörer som silversmeder på din väg.
Wallåkra stenkärlsfabrik Sevärdhet 55.962369157623236, 12.8512479980418