KARTA anlagda våtmarker och tvåstegsdiken

Klicka på markörerna i kartan för information om platsen. Det går att välja om man enbart vill se dammar, tvåstegsdiken eller namn på biflöden etc genom att bocka i rutorna ovanför kartan. Man kan också söka genom att klicka på namn i den alfabetiska listan under kartan. Förutom Rååns avrinningsområde, som är markerat på kartan nedan, har Rååns Vattenråd också ansvar för Rydebäcken.

Kartan visar alla dammar som anlagts inom Rååns avrinningsområde. För kompletterande information om anlagda dammar i Helsingborgs kommun – som inte ingår i Rååns Vattenråds arbetsområde – se rapporten:

“Anlagda våtmarker, dagvattendammar och tvåstegsdiken i Helsingborgs stad, 2015”  >> Förutom beskrivning av dammarna kan man här också läsa om bakgrunden och nyttan av anlagda våtmarker, samt om hur man anlägger en våtmark.

Rååns fiskevårdsområde har kartor över fiskevårdsåtgärder såsom omlöp, laxtrappor och utläggning av lekgrus etc >>

Klicka här för att se hur Råån såg ut 1812-20 enligt Skånska Rekognoseringskartan>>

Röd linje = Rååns avrinningsområde,  Svart linje = kommungräns

OBS Kartan fungerar bäst i helskärmsläge! Klicka på den fyrkantiga symbolen i övre högra hörnet!

Filtrera utefter

TitelKategoriAddressBeskrivning
Gantofta (R3) Anlagda våtmarker Råån 55.989281619108134, 12.810889209986271 Beskrivning: Våtmarken är anlagd genom urgrävning av en naturlig sänka med formen av en korvsjö. Våtmarken är en sidodamm och har sitt in- och utlopp i Råån. Vatten kommer även från en kulvert som leds in i våtmarken via en öppen kanal. Kor betar i och omkring våtmarken vilket hindrar igenväxning. Detta gynnar floran och vadarfåglar. Våtmarkens syfte är att rena vattnet från näring och förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Raus (R2) Anlagda våtmarker Råån 55.999800276679686, 12.760509354266105 Beskrivning: Våtmarken anlades 1992 och är på 0,8 ha. Den är anlagd som en sidodamm till Råån. För att hålla kvar vatten i våtmarken under lågvatten används trösklar. Trösklarna har samma nivå som Råån vid medel vattenföring. Utloppet består av ett delta – ett flackt grunt område med fyra öar i våtmarkens västra del. När våtmarken var nyanlagd tog det lång tid för växtligheten runt våtmarken att komma igång. Det kan ha berott på att området tidigare var en näringsfattig mosse där svavelväte bildats och försurat marken. 1997 kalkades därför området runt våtmarken. Idag finns en riklig vegetation runt våtmarken. Våtmarkens syfte är att rena Rååns vatten från näring samt att skapa förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
Ättehög Anlagda våtmarker Råån 55.934112, 12.954962 Beskrivning: Dammen har skapats genom att ett befintligt dike har dämts med hjälp av en jordvall. Vattennivån regleras med en munk med flödesregulator, vilket gör att anläggningen fungerar som en flödesbuffert. Dammen försörjs med dräneringsvatten från ca 150 ha åker. Våtmarksytan är ca 2,6 ha. Tidigare användning av mark var åker. Syftet med våtmarken är att fungera som närsaltfälla, flödesbuffert samt att öka den biologiska mångfalden i området. För mer information kontakta Miljöförvaltningen i Helsingborg.
Bälteberga A (R8a) Anlagda våtmarker Råån 55.94831140464405, 12.905532769218553 Beskrivning: Våtmarkerna på fastigheten Bälteberga 1:3 (A-D) ligger i följd och är anlagda som sidodammar genom grävning. In- och utlopp är anslutna till Råån med trösklar. Tre av våtmarkerna (C1-C3) är ihopkopplade med inlopp i den första och utlopp i den sista våtmarken. Små diken i närområdet fylldes igen vid anläggningen för att förbättra tillgängligheten. Området omges av betesmark. Våtmarkerna syftar till att fånga upp näring samt att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Bälteberga C1-C3 (R8c) Anlagda våtmarker Råån 55.94568002563117, 12.91179840890436 Beskrivning: Våtmarkerna på fastigheten Bälteberga 1:3 (A-D) ligger i följd och är anlagda som sidodammar genom grävning. In- och utlopp är anslutna till Råån med trösklar. Tre av våtmarkerna (C1-C3) är ihopkopplade med inlopp i den första och utlopp i den sista våtmarken. Små diken i närområdet fylldes igen vid anläggningen för att förbättra tillgängligheten. Området omges av betesmark. Våtmarkerna syftar till att fånga upp näring samt att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Bälteberga D (R8d) Anlagda våtmarker Råån 55.943294808492475, 12.914544990853756 Beskrivning: Våtmarkerna på fastigheten Bälteberga 1:3 (A-D) ligger i följd och är anlagda som sidodammar genom grävning. In- och utlopp är anslutna till Råån med trösklar. Tre av våtmarkerna (C1-C3) är ihopkopplade med inlopp i den första och utlopp i den sista våtmarken. Små diken i närområdet fylldes igen vid anläggningen för att förbättra tillgängligheten. Området omges av betesmark. Våtmarkerna syftar till att fånga upp näring samt att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Bälteberga E (R8e) Anlagda våtmarker Råån 55.94211115736935, 12.917624167457689 Beskrivning: Våtmarken en sidodamm som grävts ur intill Råån. Den är utrustad med trösklar för att hålla kvar vatten under låga flö- den. Området intill våtmarken betas av kor. Hästar betar på närliggande mark, som dock är inhägnad så att dessa inte kommer åt våtmarken. Våtmarkens syfte är att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv och att rena vattnet från näring.
Borgenbäcken Biflöden 55.96797150289966, 12.8487041965127
Bryningstorp (R28) Anlagda våtmarker Råån 55.976931, 12.962487 Beskrivning: Våtmarken ligger intill en gård och anlades genom att en stamledning med dräneringsvatten och avloppsvatten öppnades upp och dämdes. Överskottsvatten pumpas ner i dräneringsledningen igen. Våtmarkens huvudsakliga syfte är att avskilja näring från vattnet och att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt och djurliv, samt att användas som bevattningsdamm. Att använda vatten från våtmarken för bevattning är positivt eftersom en del av näringen i vattnet då återanvänds. Bevattningsdammar är att föredra framför uttag ut vattendrag, som kan ta skada av vattenuttag sommartid när behovet av bevattning är som störst.
Bunketofta (R40) Anlagda våtmarker Råån 56.006900, 12.861797 Beskrivning: Våtmarken är anlagd genom att valla in ett område och leda in vatten från en stamledning. Utloppet består av en regleringsbrunn. Bunketofta har ett översvämningsområ de som sträcker sig öster om vattenspegeln. Detta område är bevuxet med vattenväxter vilket betyder att det fungerar som en våtmark. Syftet är att rena vatten från näringsämnen och öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv. Det stora översvämningsplanet gör att våtmarken även fungerar som flödesutjämnare.
Ekeberga 1-3 (R11) Anlagda våtmarker Råån 56.047359176775444, 12.801879746111808 Beskrivning: Ekebergas våtmarker är anlagda genom grävning. Våtmarkerna ligger i anslutning till ett uträtat dike. Till våtmarken installerades trösklar för att hålla vattennivån. De södra våtmarkerna är anlagda som sidodammar och ligger i anslutning till huvudflödet. Den norra våtmarken är anlagd i och får vatten från ett biflöde från norr. Den norra våtmarken har därmed ett mindre avrinningsområde. Idag ligger en golfbana i direkt anslutning till våtmarken i norr. Våtmarkernas syfte är att rena vattnet från näring samt att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Fågelsjön (R36) Anlagda våtmarker Råån 56.057263, 12.766991 Beskrivning: Våtmarken är anlagd genom grävning. Fågelsjön är en långgrund våtmark i naturreservatet Bruces skog. 2013 utökades våtmarkens yta och en ö lades till i mitten. Precis intill våtmarken ligger ett fågelskådartorn som kan nås till fots från parkeringar längs Långebergavägen. Uppe i tornet finns bilder på fåglar som brukar besöka våtmarken. Fågeltornet är även utrustat med ett periskop i marknivå vilket möjliggör fågelskådning även för den som inte klättrar upp i tornet. Syftet med våtmarken är att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Fastmårup (R4) Anlagda våtmarker Råån 55.96863050377921, 12.843702486352413 Beskrivning: Våtmarken på Fastmårup är anlagd som en sidodamm i två etapper. Del 1 (Fastmårup 4:18) anlades 1992 och del 2 (Fastmårup 4:2) 1993. Våtmarkens två delar är sammankopplade genom en sänka. Inloppet är försett med en tröskel som håller kvar vatten när flödet är lågt. Viss erosion har ägt rum i området uppströms, vilket gjort att våtmarken grundats upp och idag är täckt av vattenväxande vegetation. Detta visar att våtmarken varit en effektiv sedimentfälla. Våtmarkens syfte är att fånga näringsämnen och förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv. Dess förmåga att rena vattnet från nä- ringsämnen undersöktes kontinuerligt under 1990-talet.
Fjärestadsbäcken Biflöden 55.993386036296805, 12.80623946338892
Frillestad (R33) Anlagda våtmarker Råån 56.025055, 12.856035 Beskrivning: Våtmarken är anlagd genom grävning och förses med vatten från en dränerings- och en stamledning. Utloppet sker genom ett nedgrävt rör tillbaka till stamledningen. Våtmarkens funktion är att rena det inkommande vattnet från näringsämnen och att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Halmstadbäcken Biflöden 55.92697893639727,12.994939237833023
Härslöv Anlagda våtmarker Råån 55.934283, 12.875486 Beskrivning: Dammen är grävd och försörjs med vatten från en stamledning som avvattnar ett område på ca 60 ha. Tidigare markanvändning var åker. Syftet med dammen är att fungera som närsaltfälla och öka den biologiska mångfalden i området. För mer information kontakta Miljöförvaltningen i Helsingborg.
Härslövsbäcken Biflöden 55.9658670700279, 12.849198058247566
Kingelstad N (R37) Anlagda våtmarker Råån 55.973197, 12.924399 Beskrivning: Våtmarken är anlagd intill Tjutebäcken, ett biflöde till Råån. Den används som bevattningsdamm, vilket möjliggör återföring av näring och skyddar vattendraget mot uttorkning sommartid. Utöver bevattning syftar våtmarken till att rena vattnet från näring och gynna växt- och djurlivet.
Kingelstad Ö (R34) Anlagda våtmarker Råån 55.966473, 12.934108 Beskrivning: Våtmarken är anlagd genom att gräva ur en naturlig sänka och öppna upp ett kulverterat biflöde av Ottarpsbäcken. Närliggande dräneringar har dragits om och leds in i dammen. Utloppet sker genom en så kallad nivåbrunn som gör att vattenståndet i våtmarken kan regleras. Våtmarken har som syfte att rena det inkommande vattnet från näring och skapa förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
Kingelstad V (R29) Anlagda våtmarker Råån 55.969699, 12.921826 Beskrivning: Våtmarken är anlagd genom grävning och försörjs med vatten från två dräneringsledningar. Utloppet, som mynnar i Tjutebäcken, var från början ett öppet dike. Idag är utloppet rörlagt. Våtmarken grävdes större än vad som bedömdes nödvändigt utifrån den ekologiska nyttan för att den även skulle kunna användas för bevattning. Bevattning av åkermark med dräneringsvatten är positivt eftersom en del av näringen som annars hamnat i sjöar och hav återanvänds. Utöver bevattning har våtmarken som syfte att minska mängden näring i vattnet och bidra till ett rikt växt- och djurliv.
Kövlebäcken Biflöden 55.987040532746676, 12.814523130655289
Krokstorp (R20) Anlagda våtmarker Råån 56.031651, 12.798026 Beskrivning: Våtmarken är anlagd genom grävning i en naturlig sänka. Vattnet kommer från dräneringsrör som avvattnar närliggande åkermark. På vintern tillförs även vatten från ett av Lussebäckens biflöden. Våtmarken används för bevattning. De första åren efter anläggningen var växtligheten i och runt våtmarken sparsam. Idag är våtmarken rik på undervattensväxter. Riklig förekomst av så kallade långskottsväxter i en våtmark är generellt mycket positiv. De ger ett klarare vatten genom att ta upp näring, förhindra algtillväxt, och stabilisera bottnen. Våtmarkens syfte är, förutom bevattning, att få bort näring ur vattnet och ge förutsättningar för ett rikare växt- och djurliv.
Kvistofta (R25) Anlagda våtmarker Råån 55.973066, 12.827148 Beskrivning: Våtmarken anlades 1996 genom grävning och försörjs med dagvatten och dräneringsvatten. Den är på 0,3 ha. Inloppet kommer från en kulvert som går under järnvägen i sydväst, och mynnar i ett dike som leder till våtmarken. Utloppet sker ut i Råån via en öppen kanal. Våtmarkens syfte är att rena vattnet från näringsämnen innan det når Råån, samt att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Långeberga (D3) Dagvattendammar 56.036885, 12.776326 Beskrivning: Långeberga dagvattendamm består av två delar. Inloppet är i den södra delen som fungerar som en sedimenteringsbassäng. Därefter översilar vattnet till den norra delen. Dagvattendammens funktion är att utjämna inkommande fl öde, sakta ned inkommande fl öde och på så vis tillåta sedimentation av tungmetaller och partiklar och rena vattnet från näringsämnen. Dagvattendammen ökar även förutsättningarna för ett rikare växt- och djurliv.
Långeberga A (T7) Tvåstegsdiken 56.039898, 12.773321 Beskrivning: Tvåstegsdiket är anlagt genom att fasa ut kanterna och gräva ett svämplan. 150 av 435 meter har åtgärdats på båda sidorna om det gamla diket. På resten av sträckan åtgärdades enbart den ena sidan. För att skugga vattendraget, och därmed minska tillväxten av primärproducenter i vattnet, planterades den västra sidan av tvåstegsdiket med träd. Efterhand har nya arter letat sig in i området och i nuläget dominerar al i trädskiktet. Återställningen av diket har resulterat i att vattendraget har börjat meandra av sig själv. Tvåstegsdikets funktion är att utjämna vattenflödet, minska erosionen i vattendraget, öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv samt att rena vattnet från näringsämnen.
Långeberga B (T8) Tvåstegsdiken 56.037980, 12.767055 Beskrivning: Tvåstegsdiket är anlagt genom att anlägga ett svämplan och avfasade kanter på båda sidorna av ett dike. Tvåstegsdikets funktion är att utjämna vattenfl ödet, minska erosionen i vattendraget, öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv samt att rena vattnet från näringsämnen.
Långeberga försöksanläggning (R38) Anlagda våtmarker Råån 56.036817, 12.768809 Beskrivning: Långeberga försöksanläggning anlades för att undersöka hur grunda och djupa våtmarker skiljer sig åt i att rena vatten från näringsämnen. Anläggningen består av 16 små våtmarker. Våtmarkernas djup varierar mellan 0,5 och 1,5 meter. De ligger i par och varje par har ett inlopp med rör från ett dike som dragits från Lussebäcken. Inloppen är försedda med ventiler säkerställer att ett konstant vattenflöde når dammarna – högflöden passerar dammarna och går ut i Lussebäcken igen. Varje våtmark har ett individuellt utlopp till ett dike vilket mynnar i Lussebäcken. Kvävereningen förväntades fungera bättre i de grunda våtmarkerna, delvis på grund av vegetationstypen och delvis på grund av att grunda våtmarker blir varmare snabbare. Undersökningen pågick mellan år 2003 och 2005 och resultaten blev något motsägande. Grunda våtmarker visade sig rena vattnet från kväve och fosfor bäst, men skillnaden mellan de grunda och de djupa våtmarkerna var inte tillräckligt stor skillnad för att statistiskt säkerställa resultaten. Försöket bekräftar dock att våtmarker effektivt renar vatten från näringsämnen.
Ljungberga (R30) Anlagda våtmarker Råån 55.996986, 12.819688 Beskrivning: Våtmarken är anlagd genom grävning. Den får sitt vatten från Lindåkrabäcken, ett biflöde till Råån, som är helt kulverterat. Området är rikt på fornlämningar varför en arkeologisk utredning genomfördes innan anläggningen. I det planerade våtmarksområdet hittades endast lite flinta och några eldstäder. Fynden utgjorde inget hinder för att anlägga våtmarken. Våtmarkens syfte är att rena vattnet från näringsämnen och förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv. Utöver detta minskar den även översvämningsrisken för grannfastigheten som tidigare haft problem med vatten i källaren vid höga flöden.
Ljusekulla (T5) Tvåstegsdiken 56.058341, 12.765403 Beskrivning: Ljusekulla ligger i strövområdet Bruces skog. Tvåstegsdiket är anlagt genom att fasa ut kanten och gräva ut ett svämplan på den ena sidan av ett dike. På sidan som inte åtgärdades ligger ett stengärde. Stengärden är skyddade, vilket hindrade åtgärden. Tvåstegsdikets funktion är att utjämna vattenflödet, minska erosionen i vattendraget, öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv samt att rena vattnet från näringsämnen.
Lusse- Ramlösabäcken Biflöden 56.000289575621466, 12.76628628373146
Norra Vallåkra (R35) Anlagda våtmarker Råån 55.962660, 12.876105 Beskrivning: Våtmarken är anlagd 2001 som en sidodamm genom grävning och uppdämning av en del av Ormastorpsbäckens vattenflöde. Inlopp och utlopp sker genom rör. Fastighetsägaren sköter området omkring våtmarken men har haft problem med att vallen vid utloppet brustit efter vinterns tjäle. Vallen är idag lagad. Undervattenväxter är bra för våtmarkens funktion eftersom de stabiliserar sediment och tar upp näringsämnen. Våtmarkens syfte är att rena vattnet från näringsämnen samt att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Örby-Pålstorp (R39) Anlagda våtmarker Råån 55.999259, 12.772776 Beskrivning: Våtmarken är primärt en dagvattendamm som tar emot vatten från närliggande bostadsområde. Den syns ännu inte (2015) på google maps, men läget är utsatt. Innan våtmarken anlades 2004 gick dagvattnet i rör rakt ut i Råån. Våtmarken är anlagd genom dämning av ett sådant rör kombinerat med grävning. Syftet är även att rena vattnet från näringsämnen och öka förutsättningarna för ett rikare växt- och djurliv.
Ormastorp (R17) Anlagda våtmarker Råån 55.976156, 12.924476 Beskrivning: Våtmarken tar emot dräneringsvatten från en kulvert. Den är anlagd genom grävning. Utloppet leder till Tjutebäcken via en öppen kanal. Eftersom våtmarken ligger nära en trafi kerad väg krävdes tillstånd från dåvarande Vägverket (idag Trafi kverket). Syftet med våtmarken är att få bort näringsämnen ur det inkommande dräneringsvattnet innan det når Tjutebäcken. Våtmarken ökar även förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv i området.
Ormastorp N (R6) Anlagda våtmarker Råån 55.96128750069486, 12.881376946752425 Beskrivning: Våtmarken anlades 1993 och är på 2 ha. Den är anlagd intill Råån genom urgrävning av en av Rååns gamla meanderslingor. Den gamla meanderslingan lokaliserades vid högvatten. Våtmarken får huvudsakligen vatten från dräneringsledningar, men vid högt vattenstånd även från Råån. Utloppet till Råån består av en översilning i våtmarkens västra del. Våtmarken är till för att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv samt att rena inkommande vatten från näringsämnen.
Ormastorp S (R7) Anlagda våtmarker Råån 55.96092580435388, 12.878354889544426 Beskrivning: Våtmarken är anlagd 1993 och är på 0,8 ha. Den är anlagd i Viarpsbäcken genom att dämma vattendraget och gräva ur bottnen. Utloppet till Råån går via ett rör. Vallen vid utloppet har reparerats några gånger. Våtmarken har som syfte att rena vatten och öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv. Våtmarkens förmåga att rena vatten från näringsämnen har undersökts vid ett flertal tillfällen.
Ormastorpsbäcken Biflöden 55.96350392664803, 12.877500392496586
Ottarpsbäcken Biflöden 55.94591684266437, 12.919149734079838
Pålstorp-Gantofta (R5) Anlagda våtmarker Råån 55.99984759074084, 12.774689403595403 Beskrivning: Våtmarkerna anlades 1992-1993 och är på 1,7 ha. Pålstorp-Gantofta består av åtta våtmarker, anlagda som sidodammar och fristående våtmarker, som ligger i följd längs med Råån. Se pdf nedan för detaljerad karta över hur de ligger. Våtmarkerna är anlagda genom grävning. Vattenförsörjningen består av dräneringsvatten och grundvatten. Samtliga våtmarker har sedan utlopp i Råån. På grund av den ringa och mycket varierande vattentillförseln har vissa av våtmarkerna utvecklats till kärrliknande miljöer. I och med att kärr - liknande miljöer är ovanliga i Helsingborg fyller dessa våtmarker en viktig funktion för de arter som kräver sådana miljöer. Syftet med våtmarkerna i Pålstorp- Gantofta är att gynna växt- och djurlivet.
Ramlösa (R10) Anlagda våtmarker Råån 56.02311766849548, 12.769169262246578 Beskrivning: Våtmarken är anlagd 1994 och är på en ha. Den är anlagd genom att bygga ut en fördröjningsdamm som tog emot vatten från Lussebäckens östra flöde och dagvatten från Köpinge gårdens industriområde. Den nya våtmarken tar även emot vatten från Lussebäckens norra gren. Utloppet är rörlagt och leder till Lussebäcken sydväst om våtmarken. 1997 grävdes en fåra där delar av vattnet från Lussebäckens norra gren kunde ta sig förbi våtmarken. Detta gjordes för att markägaren utnyttjade våtmarken för bevattning, vilket gjorde att vattenförsörjningen nedströms tidvis blev för lågt. Förutom bevattning har våtmarken som syfte att utjämna vattenflödet, rena vattnet från näringsämnen samt att gynna växt- och djurlivet.
Rönnarpsbäcken Biflöden 55.932153531153794, 12.942023947834969
Rönnebäck (R19) Anlagda våtmarker Råån 55.931161, 12.942206 Beskrivning: Våtmarken är anlagd 1995 genom grävning i Rönnarps bjärsbäcken och får sitt vatten från vattendraget. Den är på 0,3 ha. Våtmarken får även vatten från ett antal dräneringsledningar. Utloppet består av ett öppet vattendrag som är förstärkt med sten. Syftet med dammen är att rena vatten från näringsämnen och gynna förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
Rönnedals gård (R23) Anlagda våtmarker Råån 55.932183, 12.937410 Beskrivning: Våtmarken är grävd 1995 strax intill Råån, för att ta emot och rena ett antal dräneringar och ett enskilt avlopp innan dessa når ån. Våtmarken är på 0,2 ha. Utloppet till Råån består av en öppen kanal. Området runt våtmarken betas av hästar. Syftet med våtmarken är att rena vattnet från näringsämnen och öka förutsättningarna för växt- och djurlivet.
Södergårds kvarndamm (R24) Anlagda våtmarker Råån 56.002273, 12.788419 Beskrivning: Våtmarken är anlagd 1996 genom dämning av vattendraget med en betongvall och ett så kallat Thomsonöverfall. Våtmarken får även vatten från dräneringsledningar. Den är på 0,2 ha. Att dämma ett vattendrag är ett lätt sätt att skapa en våtmarksyta. Men dämmen kan också hindra vandrande fisk. I det här fallet bedömdes dämmet inte utgöra något hinder för vandrande fisk, eftersom vattendraget är kulverterat uppströms. Thompsonöverfallet består av en vall med ett V-format utlopp och tillåter reglering av hur mycket vatten som släpps ut. Syftet med våtmarken är att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv och rena vattnet från näring.
Södra Vallåkra A (R32a) Anlagda våtmarker Råån 55.964179, 12.863778 Beskrivning: Våtmarken ligger intill Råån och är anlagd 1997 genom grävning. Den är 0,5 ha stor. Våtmarken tar emot dagvatten och dräneringsvatten från en rörledning som tidigare mynnade direkt i Råån via ett öppet dike. Då våtmarken ligger inom strandskydd kunde schaktmassorna inte läggas ut inom området. Istället tog Vallåkragårdens ägare tog emot massorna. Våtmarken anlades i samråd med Vallåkra intresseförening som ville använda dammen som skridskobana. Våtmarken är idag även resmål för ett projekt som anordnar guidade turer för skolklasser. Området är därmed ett bra exempel på hur våtmarker kan bidra till rekreation och pedagogik i närområdet. Utöver rekreation syftar våtmarken även till att gynna förutsättningarna för ett rikare växt- och djurliv i området samt att fånga näringsämnen från inkommande vatten innan det når Råån.
Södra Vallåkra B (R32b) Anlagda våtmarker Råån 55.965662, 12.858902 Beskrivning: Mellan våtmarkerna Södra Vallåkra A och Södra Vallåkra C återskapades 1997 en av Rååns gamla meanderslingor vilka hade rätats ut på 1950-talet. Länsstyrelsen ansåg att projektet var viktigt eftersom det gav området en mer naturlig prägel och ett pedagogiskt värde till de närboende. Hela sträckan kunde dock inte återskapas eftersom markägare inte önskade delta. Strandkanterna såddes med gräs och al för att minska erosionen innan naturlig vegetation hann etablera sig och stabilisera kanterna. Målet var att låta vattnet fl öda fritt och forma meandringen genom erosion vilket skulle innebära att en naturlig sträcka skulle säkerställas. Denna utformning ställde sig länsstyrelsen bakom. Återställningen syftade även till att förbättra förutsättningarna för växt- och djurlivet samt att minska näringsläckage nedströms.
Södra Vallåkra C (R32c) Anlagda våtmarker Råån 55.965590, 12.855769 Beskrivning: Våtmarken är anlagd 1997 genom breddning av av en bäck som tidigare mynnade direkt i Råån. Våtmarkens utlopp sker i den ursprungliga bäckfåran. Eftersom in- och utlopp ligger så nära varandra anlades dammen med en udde som förhindrar att vattnet tar en genväg. Detta försäkrar en längre uppehållstid och att våtmarken renar vattnet effektivare från näringsämnen. Området betas av får. Våtmarken syftar även till att gynna förutsättningarna för ett rikare växt- och djurliv. Våtmarken anlades inom strandskydd vilket gjorde att schaktmassor inte fick läggas intill. Istället tog Vallåkragårdens ägare emot massorna.
Stenbrogården (R14) Anlagda våtmarker Råån 55.999720578695886, 12.769330195442308 Beskrivning: Stenbrogården är på 0,5 ha och anlades 1994. Det är en dagvattendamm som utformats som en våtmark med naturlig karaktär. Våtmarken ligger längs ett friluftsstråk som sträcker sig från Raus kyrka och österut längs med Råån. Våtmarken tar emot dagvatten från Ättekulla industriområde. Norr om våtmarken ligger en liten fördröjningsdamm som även fungerar som oljeavskiljare. Utloppet är försett med nivåbrunnar och sker ut i Råån. Utöver dagvattenrening har våtmarken som syfte att rena vattnet från näringsämnen, samt att gynna växt- och djurlivet.
Strömsnäs (R18) Anlagda våtmarker Råån 55.937502, 12.926044 Beskrivning: Våtmarken är grävd 1995 som en sidodamm till Råån. Den är på 1,2 ha. Inloppet från Råån är försett med trösklar för att hålla vatten nivån i våtmarken under lågflöden. I södra delen av våtmarken fi nns en djuphåla, och i norra delen en ö. Området betas av kor. Våtmarken renar Rååns vatten från näringsämnen och skapar förutsättningar för ett rikare växt- och djurliv.
Tarstadsbäcken Biflöden 55.91871562006317, 13.016975261271
Tirupsbäcken Biflöden 55.913421791098855, 13.009529784321785
Tjutebäcken Biflöden 55.95639673803021, 12.89589062333107
Tjutebro (R1) Anlagda våtmarker Råån 55.981042839,12.931696217 Beskrivning: Våtmarken anlades 1991 och är på 1,8 ha. Den är anlagd genom grävning. Vattnet kommer från omgivande åkermark via en stamledning samt ett antal mindre dräneringsledningar. När vattnet har passerat våtmarken rinner det vidare till Tjutebäcken via ett öppet dike. Om utloppsdiket blir fullt, översvämmar vattnet direkt ut i bäcken. Den sida av Tjutebäcken som vetter mot våtmarken har flackats av och förstärkts med sten. Våtmarken används idag som rekreationsområde av de närboende som har byggt en brygga och har en roddbåt i dammen. Området betas av får vilket hindrar våtmarken från att växa igen. Detta gynnar bland annat vadarfåglar. Våtmarken har två små öar som ytterligare bidrar till en varierad miljö. Våtmarkens syfte är att rena vattnet fr ån näringsämnen samt att öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Tjutebro (T10) Tvåstegsdiken 55.980161, 12.931852 Beskrivning: Tvåstegsdiket Tjutebro är anlagt genom att gräva ett svämplan och fasa ut den västra stranden. Åtgärden är genomförd i samband med anläggningen av våtmarken Tjutebro. Tjutebros tvåstegsdike anlades innan termen "tvåstegsdike" kommit på tal i Helsingborgs stad. Åtgärden genomfördes för att tillåta översilning från våtmarken och för att skapa en naturlig miljö genom att meandra vattendraget. Tvåstegsdikets funktion är att utjämna vattenflödet, minska erosionen i vattendraget, öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv samt att rena vattnet från näringsämnen.
Tostarpsbäcken Biflöden 55.942299928688186, 12.913313247263432
Vasatorp (R21) Anlagda våtmarker Råån 56.050303, 12.779481 Beskrivning: Våtmarken är anlagd 1995 genom att bredda Lussebäckens bäckfåra. Den är på 1 ha. Våtmarken ligger i naturreservatet Bruces skog och är tillgängligt från öst och väst. Området som omgärdar våtmarken kallas för "betesmarken". Den tidigare markägaren odlade här energiskog. När Helsingborgs stad tog över området återställdes en betesmark. Idag håller kor området öppet, till gagn för flora och fågelliv. Våtmarkens syfte är att rena vattnet från näringsämnen samt att förbättra förut - sättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Vasatorp (T6) Tvåstegsdiken 56.049666, 12.780853 Beskrivning: Tvåstegsdiket i Vasatorp är anlagt genom att anlägga ett svämplan och avfasade kanter på ena sidan av Lussebäcken. Anläggningen rinner igenom våtmarken Vasatorp. Tvåstegsdiket ligger i utkanten av Bruces skog. Längs med vattnet går stigar och en parkering ligger västerut. Tvåstegsdikets funktion är att utjämna vattenflödet, minska erosionen i vattendraget, öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv samt att rena vattnet från näringsämnen.
Våtmark öster om Tågarp Anlagda våtmarker Råån 55.92614497312012, 12.971106553450227 Våtmarken ligger strax norr om Råån ca 600 m uppströms Tågarp. Den har skapats genom utgrävning av ett låglänt område intill ån. Slänterna är mycket flacka och vattendjupet är kring 1 m i de djupaste partierna. Vattentillförseln sker genom att vatten "hämtas" längre uppströms i Råån via en ca 250 m lång ledning och från dräneringsstammar norr om våtmarken. Vattenytan uppgår till ca 0,8 ha och ca 1,7 ha har avsatts till våtmarksområde och planeras att betas med får.Syftet med våtmarken är rening av näringsämnen och ökad biologisk mångfald.