Vattenvård

Bulls måse

Flygbild över Bulls måse – den största anlagda våtmarken i Rååns avrinningsområde. Den anlades år 2000 och var tidigare granskog. Våtmarken har ett rikt fågelliv och besöks flitigt av ornitologer.

Sedan mitten av 1800– talet har vårt landskap förändrats genom utdikning av våtmarker och kulvertering av vattendrag. Förändringen uppmuntrades av staten genom lån och bidrag eftersom det gav tillgång till mer åkermark. Detta innebär att våtmarksarealen bara är några procent av den som fanns tidigare och att av t ex Rååns 23 större biflöden är 10 nästan helt kulverterade.

Jämför kartor över Råån i början av 1800-talet och i nutid här >>

I våtmarker sker en naturlig rening av vattnet genom att jordpartiklar sedimenterar när vattnet stannar upp, växter tar upp näring och denitrifikation omvandlar kväve löst i vattnet till luftkväve. I vårt moderna och avvattnade jordbrukslandskap transporteras alldeles för mycket näringsämnen ut till havet. Det leder till övergödning och syrebrist i bottenvattnet. 

Många av våra både vanliga och hotade växt- och djurarter är knutna till våtmarker. Våtmarker har också en vattenhållande förmåga och motverkar både översvämningar och torka.

Genom åren har stora insatser gjorts, av såväl allmänhet som myndigheter, för att förbättra vattenkvaliteten. Efter att de största organiska föroreningarna åtgärdats har Rååns Vattendragsförbund, numera Vattenråd, fokuserat på anläggning av våtmarker, skyddszoner och tvåstegsdiken. Sedan 1990-talet har ett 60-tal våtmarker anlagts i Rååns avrinningsområde. Rååns Fiskevårdsområde har fokuserat på fiskevårdande åtgärder som biotopförbättringar och borttagande av vandringshinder >>

Här kan du hitta bakgrundsrapporter över Rååns tillstånd, samt de årliga rapporterna från kontrollprogrammet >>

KARTA över vattenvårdande åtgärder hittas här >>

Läs mera om ANLÄGGNING AV VÅTMARKER >>        TVÅSTEGSDIKEN >>