En egen våtmark

 Vattenvårdande åtgärder på egen mark

Är du intresserad av att anlägga en våtmark eller restaurera och återskapa vattendrag på din egen mark? Kontakta Rååns Vattenråd så hjälper de till med rådgivning och står för samtliga kostnader och kontakter med myndigheter>>

En bedömning kommer att göras huruvida området är lämpligt att bli våtmark. Vattenrådet har för avsikt att göra kostnadseffektiva våtmarker med god reningsförmåga och som bidrar till den biologiska mångfalden i landskapet.

En sådan våtmark har:

* hög belastning av näringsämnen
* stor yta (gärna större än 1 ha)
* flacka stränder och stora grundområden
* låg anläggningskostnad (litet schaktbehov)

Även om området kan tyckas lämpligt går det inte alltid att anlägga våtmarken. Exempel på hinder kan vara

* fornminnen inom området
* miljöbalkens områdesbestämmelser
* kommunala planer
* ledningar (VA, tele, gas)
* att masshanteringen ej går att lösa

slideshow2007-4maj2-0491

Har området de förutsättningar som krävs går vattenrådet vidare med projektering och upphandling. Markägaren förbinder sig genom avtal att våtmarken förblir våtmark i 20 år. Läs mera om anläggning av våtmarker i  “Anlagda våtmarker, tvåstegsdiken och dagvattendammar i Helsingborgs stad, 2015” >>

Nedan exempel från anläggning av en damm i Djuramossa. Helsingborgs stads bilder.

våtmarksserie3bild

Våtmarker renar vattnet, ökar den biologiska mångfalden i landskapet och tjänar som vattenmagasin vid högflöden och torrperioder. Vattnet renas genom att jordpartiklar sedimenterar ner på botten, vattenväxter tar upp näring ur vattnet och denitrifikation omvandlar nitrat i vattnet till kvävgas som bubblar upp genom vattnet och upp i luften. Våtmarker är också trevliga inslag i landskapsbilden, de kan användas till bevattning och bli fina skridskoisar vintertid. Läs mera om våtmarker och se exempel från Rååns avrinningsområde här >>

Genom att anlägga skyddszoner längs vattendrag samt tvåstegsdiken kan man göra en värdefull naturvårdsinsats. Ett tvåstegsdike är en typ av restaurerat dike där man dels har en djupare fåra som vid normal vattenföring alltid är vattenfylld och på sidorna om diket översvämningszoner som ligger lägre än den omgivande åkern. Läs mera om tvåstegsdiken och se exempel från Rååns avrinningsområde här>>

Illustration: Ingegerd Ljungblom

Illustration: Ingegerd Ljungblom

Jämfört med ett V-format dike har tvåstegsdiken många fördelar. Vattenhastigheten blir lägre vid höga flöden, samt översvämningsrisken på omgivande mark blir lägre eftersom vattnet har möjlighet att breda ut sig mera. De utflackade slänterna ger möjlighet för mer ljus att nå ner och växternas rötter får lättare fäste. Med mer vegetation längs diket så hålls jorden på plats bättre och erosionen minskar. Vegetationen ger också skydd och föda för djur som besöker och lever vid vattnet. De lägre vattenhastigheterna ger möjlighet för partiklar i vattnet att sedimentera på översvämningszonen och det ger i sin tur ett klarare och näringsfattigare vatten. I dagens odlingslandskap är det brist på sådana översvämningszoner och många av våra hotade arter av växter och djur är knutna till sådan mark.

Nedan några exempel med information om anläggning av våtmarker och tvåstegsdiken. Kontakta Rååns Vattenråd så hjälper de dig vidare>>

Greppa Näringens broschyr “Från idé till våtmark i Skåne – broschyren för dig som funderar på våtmark” >>

Från idé till fungerande tvåstegsdike – en vägledning >>