Rapporter

Innehåll

 

Mötesprotokoll, årsredovisningar mm

Sammanträdesordning 2020 >>

Kallelse årsmöte 2020 inkl bil 1 o 2 >>

Årsredovisning 2020 >>

Styrelsemöte april 2020 >>

Protokoll styrelsemöte 14 nov 2019 >>

Protokoll årsmöte 16 maj 2019 >>

Protokoll styrelsemöte 11 april 2019 >>

Sammanträdesordning 2019 >>

Protokoll styrelsemöte 15 nov 2018 >>

Protokoll årsmöte 17 maj 2018 >>

Styrelsemöte 12 april 2018 >>

Rååns Vattenråd Protokoll Styrelsemöte 171116  >>

Minnesanteckningar AU 3 171003 >>

Protokoll från årsstämman 2017>>

Rååns Vattenråd årsredovisning 2016>>

Rååns Vattenråd årsredovisning 2015>>

Rååns Vattenråd förvaltningsberättelse 2015>>

Protokoll från årsstämman 2015-05-21 för Rååns Vattenråd>>

Årsrapport för Rååns Vattenråd 2014>>

Årsrapport för Rååns Vattendragsförbund 2014>>

Protokoll för bildande av Rååns Vattenråd 2014-05-22>>

Rååns Vattenråd, stadgar, val av ledamöter, arbetsplan, budget 2014-2015>>

Stadgar för Rååns Vattenråd 2014-02-27>>

Sammanträdesordning 2015>>

Protokoll från årsstämman för Rååns Vattenråd 2016>>

 

Åtgärdsplan Råån

Plan för vattenvårdande åtgärder inom Rååns avrinningsområde, 2017 >>

Modellering av åtgärder i övre Råån, Utvärdering av rensningsalternativ, Sweco Environment AB, 2011>>

 

Kontrollprogrammet för Råån

Kontrollprogram Råån 2019>> 

Kontrollprogram Råån 2018>>

Kontrollprogram Råån 2017>>

Kontrollprogram Råån 2016>>

Kontrollprogram Råån 2015>>

Kontrollprogram Råån 2014>>

Kontrollprogram Råån 2013>>

Kontrollprogram Råån 2012>>

Kontrollprogram Råån 2011>>

Kontrollprogram Råån 2010>>

Kontrollprogram Råån 2009>>

Kontrollprogram Råån 2008>>

Kontrollprogram Råån 2007>>

 

Elfisken

Elfisken och fiskevårdande åtgärder sköts av Rååns Fiskevårdsområdesförening – läs mera här >>

Elfiske 2015 >>

 

Sammanställningar vattenvårdande åtgärder

Anlagda våtmarker, tvåstegsdiken och dagvattendammar inom Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015 >>

Redovisning av genomförda våtmarker inom lokalt investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället 1998-2000, R. Dobak & P. Persson, Helsingborgs stad, 2000, beställ>>

Återskapande av våtmarker vid Råån
A. Persson & P. Persson, Rååns Vattendragsförbund 1995, beställ>>

 

Utvärderingar vattenvårdande åtgärder

Funktionskontroll i anlagda våtmarker sommaren 2007, av Lisa C. Förlin>>

Miljöövervakningen missar miljöförbättringar – erfarenheter från Rååns avrinningsområde, Pär Persson och Annika Ståhl-Delbanco, 2007>>

Närsaltreduktion i nyanlagda våtmarker inom ramen för lokalt investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället 1998-2000, P. Persson, Helsingborgs stad, 2000, beställ>>

Uppföljning av närsaltreduktion i Rååns nyanlagda våtmarker 1996-1997.
P. Persson, Helsingborgs stad, Rååns Vattendragsförbund 1997, beställ>>

Uppföljning av nya våtmarker vid Råån, samlade erfarenheter 1992-1995
P. Persson, Helsingborgs stad, 1996, beställ>>

 

Inventeringar och kunskapsöversikter

Bottenfauna i 10 vattendrag i Helsingborgs stad, Ekologgruppen, 2014>>

Små vattendrag i Helsingborgs kommun, Naturcentrum AB, 2011>>

Kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning – Rååns avrinningsområde med kustområde 93/94 Säbyholmsån >>

Undersökning av plankton i anlagda våtmarker i Helsingborgs stad
Ingegerd Ljungblom, Helsingborgs stad 2002>>

Skyddszoner utmed vattendrag på kommunägd mark, Claes Nihlén, Helsingborgs stad, 1996>>

Växtinventering av betesmarker vid Råån
Sven-Åke Hansson, Rååns Vattendragsförbund 1995, beställ>>

Undersökningar av den limniska miljön inom Rååns avrinningsområde i samband med restaurering av våtmarker under sommarhalvåret 1992, P. Persson, Helsingborgs stad, 1993, beställ>>

 

Information

Guidade exkursioner och utställning om Råån 2019 >>

Guidade exkursioner och utställning om Råån 2018 >>

Guidade exkursioner och utställning om Råån 2017 >>

Guidade exkursioner och utställning om Råån 2016>>

Guidade exkursioner och utställning om Råån 2015>>

Guidade exkursioner och utställning om Råån 2014>>

Guidade exkursioner och utställning om Råån 2013>>

Guidade turer till Råån 2012>>

Guidade turer till Råån 2011>>

Guidade turer till Råån 2010>>

Guidade turer till Råån 2009>>

Guidade turer till Råån 2008>>

Guidade turer till Råån 2007>>

Guidade turer till Råån 2005>>

Guidade turer till Råån 2004>>

Guidade turer till Råån 2003>>

 

Råån i media

Artikel “Exkursioner ska få skolbarn att vilja ta hand om naturen”, Lokaltidningen Hbg, 2013>>

Artikel “Våtmarkerna har räddat Råån, HD, 2012>>

Artikel “Skorpioner och ryggsimmare håvades vid Råån”, HD, 2011>>

Artikel “Spännande liv att upptäcka längs Råån”, hbg.se, 2011>>

Artikel “Här håvar barnen in krypen i vattnet”, HD, 2008>>

 

Presentationer

Åtgärdsprogram Miljökvalitetsnormer, presentation av Lars Collvin, Länsstyrelsen, 2009>>

Förändrade finansierings- och arbetsformer för vattenarbetet, presentation av Gösta Regnell, Länsstyrelsen, 2009>>

Ekologgruppens presentation av vattenkontrollen 2015>>

 

Övrigt

Försöksanläggningen i Långeberga våtmarkspark Helsingborgs stad, 2003, beställ>>