Kontroll

Kontroll och övervakning

Kontrollprogrammet består sedan 1986 av en provtagningsstation för vattenkvalitet som provtas en gång i veckan. Dessutom ingår från och med 2000 av elva lokaler för bottenfauna som undersöks en gång om året samt från och med 1996 av årliga fågelinventeringar i våtmarker. År 2003 startade en undersökning av groddjur i våtmarker. Läs rapporter från kontrollprogrammet>>

Proasellus coxalis

 

Den mycket sällsynta sötvattensgråsuggan Proasellus coxalis har påträffats i Råån vid Raus, söder om Helsingborg. Upptäckten gjordes av Ekologgruppen i samband med undersökningar av bottenfaunan.

Flödesstyrd provtagare
Sedan 1986 har Rååns Vattenråd genomfört vattenprovtagning vid Görarpsdammens utlopp i Råån, så kallad recipientkontroll. Vattenprov har tagits som stickprov en gång i veckan . Innan proverna skickas till analys av kväve- och fosforinnehåll blandas stickproven till flödesproportionella månadsprover. Resultaten från månadsproverna har sedan multiplicerats med månadsmedelflöden och summerats för att beräkna vilka transporter av kväve och fosfor som Råån tillför Öresund varje år. I vattenrådet har vi sett att resultaten från dessa provtagningar vissa år skiljer sig mycket från de resultat som Sveriges lantbruksuniversitet redovisar och som bygger på ett stickprov i månaden. En sannolik förklaring till skillnaderna är att halterna kan variera mycket mellan de båda metoder som används vid så låg provtagningsfrekvens genom att flödestoppar missas. Rååns vattenråd har därför beslutat att förbättra sin provtagningsmetod. Detta görs genom att en automatisk flödesstyrd vattenprovtagare används. Vattenprov tas från provtagaren för analys en gång per vecka. På så sätt erhålls ett mer representativt provvatten och bättre uppskattningar kan göras av hur mycket kväve och fosfor som Råån transporterar till Öresund. Den nya provtagningsmetoden började användas i mitten av maj 2007.

Om du vill läsa mer om bakgrunden till denna nya provtagningsmetod finns rapporten:

Persson Pär och Ståhl-Delbanco Annika 2007. Miljöövervakningen missar miljöförbättringar. Miljönämnden och Rååns Vattendragsförbund, Helsingborg. >>

Recipientkontroll

Vattenrådets kontroll av Råån omfattar undersökningar av vattenkemin samt bottenfaunan. Veckoprover tas vid Görarpsdammen, blandas flödesproportionellt till månadsprover och analyseras på totalkväve, nitratkväve, totalfosfor samt totalt organiskt kol. Bottenfaunan undersöks på 11 lokaler, såväl i huvudfåran som biflödena.

Resultatet sammanställs årligen i en rapport av Ekologgruppen AB.

Fiskräknare

En fiskräknare installerades i Råån 2002.

Elfisken

Sköts av Rååns Fiskevårdsområde >>