Tips för en bättre miljö

Tips på hur du kan bidra till en levande å

Tvätta inte Din bil på gatan. Tvättvattnet leds orenat direkt ut i Råån och skadar livet i vattendraget. Besök en godkänd biltvätt istället.

Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel. Gifterna kan via dagvatten och grundvatten transporteras till Råån och ge upphov till skador i den känsliga miljön. Mänga bekämpningsmedel har stark giftverkan pä vattenlevande organismer. Hushållens användning av sådana preparat är betydande och därför en bidragande orsak till problem i vattendrag.

Undvik att bevattna Din trädgärd med vatten från Råån eller dess biflöden. Vattenuttaget är störst under den varma årstiden då djurlivet i Råån är särskilt utsatt och helt beroende av ett acceptabelt vattenflöde. Små vattenmängder i kombination med dålig vattenkvalitet leder ofta till omfattande fiskdöd.

Vår allemansrätt innebär att vi kan röra oss ganska fritt i landskapet. Friheten innebär också ansvar, att inte terrängköra med fordon och att inte skräpa ner är ju självklart.