Vattenrådet

Protokoll 2020

Sammanträdesordning 2020 >>

Styrelsemöte april 2020 >>

Kallelse årsmöte 2020 inkl bil 1 o 2 >>

Årsredovisning 2020 >>

 

Vattenrådet

Rååns Vattendragsförbund ombildades till Vattenråd den 22 maj 2014.

Protokoll för bildande av Rååns Vattenråd 2014-05-22>>

Rååns Vattenråd, stadgar, val av ledamöter, arbetsplan, budget 2014-2015>>

Sammanträdesordning 2015>>

Stadgar för Rååns Vattenråd 2014-02-07>>

 

Verksamheten i korthet inom Rååns Vattendragsförbund 1990-2014

Verksamheten inom Rååns Vattendragsförbund har sedan 1990 huvudsakligen varit inriktad på anläggning av våtmarker för att rena vattnet och bromsa föroreningstransporten till havet samt att öka den biologiska variationen i det utdikade jordbrukslandskapet. Åtgärderna genomförs inom Rååns avrinningsområde som omfattar de fyra kommunerna Helsingborg, Svalöv, Landskrona och Bjuv.
Kontrollprogrammet består sedan 1986 av en provtagningsstation för vattenkvalitet som provtas en gång i veckan. Dessutom ingår från och med år 2000 elva lokaler för bottenfauna som undersöks en gång om året, samt från och med 1996 årliga fågelinventeringar i våtmarker. År 2003 startade en undersökning av groddjur i våtmarker.

Förbundet sprider information med särskild betoning på miljöbefrämjande åtgärder och sambandet mellan land och hav.

Inom ramen för förbundets verksamhet bedrivs också forsknings- och samverkansprojekt i syfte att studera reningseffekter i våtmarker och föreslå kostnadseffektiva reningsåtgärder. Projekten drivs bland annat i samverkan med Campus Helsingborg, Lunds Universitet, Köpenhamns Universitet, länsstyrelsen i Skåne samt svenska och danska kommuner.

Kontakter och adresser

Adress

Rååns Vattenråd
c/o Miljöförvaltningen
251 89 Helsingborg

Telefon
Till vattenrådets sekreterare
Daniel Graf, 073-3438121

E-post till kommunernas representanter

Helsingborg
Daniel Graf

Svalöv
Charlotte Lundberg

Landskrona
Therese Ehrnstén

Bjuv
Niklas Ögren