Vattenrådet

Sammanträdesordning 2020 >>

Protokoll styrelsemöte 11 april 2019 >>

Sammanträdesordning 2019 >>

Protokoll styrelsemöte 15 nov 2018 >>

Mötesordning 2018 >>

Protokoll årsmöte 17 maj 2018 >>

Styrelsemöte 12 april 2018 >>

Kallelse Rååns Vattenråds Årsstämma 2018 >>

Verksamhetsberättelse 2017 >>

Revisionsberättelse 2017 >>

Styrelsemöte 171116 med Sammanträdesordning för 2018>>

Kallelse Rååns Vattenråds Årsstämma 2017>>

Årsredovisning 2016>>

Styrelseprotokoll 170405>>

Sammanträdesordning 2017 >>

Sammanträdesordning 2016 >>

Styrelseprotokoll 161117>>

Årsredovisning 2015 >>

Kallelse Rååns Vattenråds Årsstämma 2016 >>

Rååns Vattenråd Förvaltningsberättelse 2015 >>

Rååns Vattenråd Revisionsberättelse 2015 >>

Styrelseprotokoll 160407 >>

 

Vattenrådet

Rååns Vattendragsförbund ombildades till Vattenråd den 22 maj 2014.

Protokoll för bildande av Rååns Vattenråd 2014-05-22>>

Rååns Vattenråd, stadgar, val av ledamöter, arbetsplan, budget 2014-2015>>

Sammanträdesordning 2015>>

Stadgar för Rååns Vattenråd 2014-02-07>>

 

Verksamheten i korthet inom Rååns Vattendragsförbund 1990-2014

Verksamheten inom Rååns Vattendragsförbund har sedan 1990 huvudsakligen varit inriktad på anläggning av våtmarker för att rena vattnet och bromsa föroreningstransporten till havet samt att öka den biologiska variationen i det utdikade jordbrukslandskapet. Åtgärderna genomförs inom Rååns avrinningsområde som omfattar de fyra kommunerna Helsingborg, Svalöv, Landskrona och Bjuv.
Kontrollprogrammet består sedan 1986 av en provtagningsstation för vattenkvalitet som provtas en gång i veckan. Dessutom ingår från och med år 2000 elva lokaler för bottenfauna som undersöks en gång om året, samt från och med 1996 årliga fågelinventeringar i våtmarker. År 2003 startade en undersökning av groddjur i våtmarker.

Förbundet sprider information med särskild betoning på miljöbefrämjande åtgärder och sambandet mellan land och hav.

Inom ramen för förbundets verksamhet bedrivs också forsknings- och samverkansprojekt i syfte att studera reningseffekter i våtmarker och föreslå kostnadseffektiva reningsåtgärder. Projekten drivs bland annat i samverkan med Campus Helsingborg, Lunds Universitet, Köpenhamns Universitet, länsstyrelsen i Skåne samt svenska och danska kommuner.

Kontakter och adresser

Adress

Rååns Vattenråd
c/o Miljöförvaltningen
251 89 Helsingborg

Telefon
Till vattenrådets sekreterare
Annelie Brand, 042-10 50 03

E-post till kommunernas representanter

Helsingborg
Claes Nihlén

Svalöv
Charlotte Lundberg

Landskrona
Therese Ehrnstén

Bjuv
Niklas Ögren