Information

Vattenrådets arbetsuppgifter omfattar bl a att informera berörda om naturmiljön och relevanta åtgärder och att fungera som forum för diskussion och lokal samverkan kring vattenfrågor. Vattenrådet genomför informationsturer för skolor och föreningar till anlagda våtmarker längs ån. En utställning om Råån och Vattenrådets arbete vandrar runt på bibliotek i avrinningsområdet. Den går även att låna.